^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Dramaet i Pizzo. 25

raab: >Det er min Ret at være den første til at betræde

mit Kongeriges Jordbund.« Han havde dog

endnu saa

megen .Besindighed, at han gav Kaptejn Barbara Befaling

til at ankre op i en lille Bugt i Nærheden for at være

ved Haauden, hvis det skulde vise sig nødvendigt. Det

var den 8de Oktober, en Søndag, mellem 11 og 12 om

Formiddagen.

Ved det neapolitanske Hof havde man endnu i de første

Dage af Oktober ikke faaet nogen

Afrejse fra Coreica; men ved Neapels Kyster

Meddelelse om Murats

var hans Flo-

tille bleven observeret; saaledes havde man den 4de Oktober

i Nærheden af Sorrento set et Fartoj, der saae ud til at

være et Sørøverskib og til at vente paa andre Skibe; den

5te havde man fra Havnen ved Salerno signaliseret et lignende

Fartøj. Disse to Efterretninger vakte saa meget mere Be-

styrtelse ved Hoffet, som der netop samtidig med dem fra

Gaéta kom Meddelelse om. atMurat var afsejlet fraAjaccio

med flere Skibe.

AUe fremmede Magters Sendebud ved det neapolitanske

Hof bleve underrettede om, hvad der foregik; men man

fortav for dem, hvad Regeringen havde besluttet at foretage

sig. Den østerrigske og engelske Gesandt fik underhaanden

Meddelelse om, at der var afholdt Statsraad for at diskutere

de Forholdsregler, som burde træffes imod Murats For-

søg, og at Resultatet af Raadsl agningen havde været, at

der tU alle de Øverstkommanderende i Havnestæderne var

udgaaet Befaling til, at dersom Murat blev greben med

Yaaben i Haand, skulde han stilles for en Standret.

Pizzo var den Gang som nu en By paa henved 8000 Ind-

byggere; den ligger paa en Bakke nær ved Havet; paa selve

Landingsstedet ved Kysten laa nogle enkelte Huse og

More magazines by this user
Similar magazines