^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

340 Gustav Vasa i Dalarne.

mærket sig, sluttede sig til ham. Her indfandt sig ogsaa Borgere

fraGefle og Fuldmægtige fra hvert Sogn i Gestrikland, som

paa Landskabets Vegne svore ham Troskab og

Huldskab. I

Kildeskrifterne er der ikke angivet, hvilken Vej Gustav tog paa

sit Tog til Helsingland; men paa Hjemvejen begav han sig

fra Ofvansjo i Gestrikland over Husby Kloster til Hedemora,

som paa denne Tid synes at have været Hovedpunktet for

hans Troppebevægelser i det sydlige Dalarne. Allerede i

Ofvansjo naaede ham et Rygte, at Peder Svensou og hans

i Dalarne efterladte Tropper havde lidt et frygteligt Neder-

lag i Folkårna. Paa Grund heraf skyndte han sig

fuld af

Bekymring tilbage til sine Tropper, men modtes allerede

ved Husby Kloster af det glade Budskab, at en glimrende

Sejer var bleven [vunden over de Danske under hans

Fraværelse.

Imidlertid undlode Kristierns Tilhængere ikke ved

Skrivelser af beroligende Indhold at søge at forebygge Ud-

bruddet af en indre Krig og at bearbejde Stemningen i

Landskaberne til Kongens Fordel. Ogsaa

til Dalarne kom

under Gustavs Ophold i Helsingland et Advarselsbrer,

underskrevet af Ærkebiskop Gustav Trolle, hans Fader Erik

Trolle, hvem Kristiern for beviste Tjenester havde udnævnt

til Lagmand over Upland, og Knud Bengtson Sparre. De

kaldte sig, skjønt de ikke vare flere end tre i Tallet, Svea

Rigets Raad, hvorved dog Kongens Sag snarere forværredes end

forbedredes; thi da Bjærgværksejerne og Dalkarlene havde

hert Brevet oplæst, dreve de Speg og Spot med det,

i det de

sagde, at Rigets Raad nu var særdeles faatalligt og ringe,

eftersom det blot bestod af tre Mænd, som oven i Kjøbet

kun lidet duede. Brevskriverne opfordrede Folket i Dalarne

til ikke at falde fra den lovlige

i Regent, og den Formod-

ning, at det snarere var Gustavs værgeløse Stilling end

nogen Misfornøjelse med Kristierns Regering,

som havde

foranlediget Bevægelserne i Provinsen, lovede de at skaffe

More magazines by this user
Similar magazines