^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 347

Og vel ogsaa paa Grund af de store Pengesummer,

lod Staten, da den var i Nød. Han blev adlet 1717.

Da denne Mands Ætling,

han over-

den berømte Døbeln, hvis

Levned det er vor Agt at fortælle, var otte Aar gammel,

mistede han paa én Gang sin Fader, sin Bedstefader og en

Broder, der alle bleve begravede samme Dag. I Følge Tidens

Brug maatte hau ved denne Lejlighed bære Sørgekaarde;

dette Vaaben prøvede den kaade Dreng paa Gaardens Kal-

kuner, og det faldt i den Grad i hans Smag,

at det fra

det Øjeblik blev haus ufravigelige Beslutning og hans Livs

Stræben og Hæder at bære det. Hans endnu unge Moder

giftede sig snart for tredje Gaug, og hans Opdragelse blev

mere og mere forsømt; han blev vel af sin ligegyldige For-

mynder sendt til Thuns Skole for at studere til Præst;

men da han, som han selv siger, »hverken af Naturen eller

Naaden havde Anlæg til sligt Embede« , sejrede hans egen

halsstarrige Vilje, og Formynderen lod ham rejse til Karlskrona

for ved Kadetkorpset at uddanne sig til Sømand.

Endskjønt

han med Ære bestod sin Examen efter tre Aars

Forlob, og skjønt han efter

adskillige Togter

i Østersøen

fik Smag for Soen og Tilbud om en Plads som Admiralitets-

løjtenant. vilde han dog, stadig i Strid med Formynderens

Ønsker, kun felge den gamle Ide og være Landofficer.

Formynderen nægtede egensindig Penge

til en Akkordsum

fen haard Nød at knække for Datidens Militære, som ogsaa

stedse voldte Døbeln mange Bryderier), men gav i Stedet

for lange vrøvlevorne Projekter, blandt hvilke det at for-

andre Levevej og blive Jurist. Dette forsøgtes

et Par Aars

Tid, i hvilken Debeln frivillig ledsagede Herredshevdinger

paa deres Rejser, skrev Retskjendelser og lærte en hel Del,

som senere kom ham selv og andre vel tilpas — »især,«

siger han, »hvilke hejst skadelige Dyr paa de umyndiges

Ejendomme Formyndere ere« ;

men Dommerembedet, mente

han, passede heller ikke for ham, og kjed af det Liv, han

førte, og længselsfuld efter Frihed ansøgte han Kongen om

More magazines by this user
Similar magazines