^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

348

General von Døbeln.

at maatte blive erklæret for myndig, hvilket ogsaa skete i

hans syttende Aar. Formynderen overgav ham nu den

faste Ejendom, som var tilbage fra de store Opdragelses-

udgifter, hvilket dog ikke forhindrede, at Ynglingens Op-

dragelse var meget forsømt. Da Døbeln nu var sin egen

Herre, faldt det ham ikke vanskeligt at faa en Sum Penge

skrabet sammen, og kort efter (1778)

blev han Second-

adjutant ved Sprengportens hvervede Regiment i Skaane og

Fændrik i Armeen. At Regimentet engang forærede ham

et Par Skøjter til Tak for at have taget nogle Desertører,

som over Isen vilde til Sjælland, og at han paa

den Tid

solgte det ene Stykke af sin Ejendom efter det andet,

er det eneste, han selv fortæller om denne sin første

Ungdomstid.

og

Imidlertid udbrod den amerikanske Uafhængighedskrig

livlig Bevægelse; Døbeln besluttede

satte alles Sind i

strax at rejse

til Amerika over Frankrig; inden fjorten

Dage var Beslutningen tagen, den kongelige

Tilladelse ind-

hentet, og den 22aarige Kriger paa Vejen. Til Paris medførte

han kun et godt Kreditiv, men ingen Anbefalinger, og da

hans Ansættelse derved vanskeliggjordes, tilbragte han over

et Aar i denne By med Fornøjelser, Fodvandringer og topo-

grafiske Øvelser. Medens hans Ansættelse trak i Langdrag,

blev imidlertid hans Kasse tom ; den svenske Gesandt, Grev

Creutz, skaffede ham vel en Plads ved det franske »regiment

royal Suedois« ; men da Garnisonstjeneste ikke var hans

Forraaal, modtog

han den ikke. Den amerikanske Gesandt

Dr. Franklins nøjagtige Forespørgsler om Anbefalinger og

Vidnesbyrd om, at han ikke var en Æventyrer, stødte

derimod Døbeln for Hovedet, og han svarede, at hans An-

befaling kun laa i hans egen Person, og

den skulde i Felten

nok anbefale sig selv. Baron Staél, som havde hørt dette

Svar, foreslog nu Døbeln, samtidig med at denne endelig

fik en god Ansættelse af Franklin, at træde ind i la Mareks

(Hertugen af Ahrembergs) tyske Regiment, som havde Ordre

More magazines by this user
Similar magazines