^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

26 Dramaet i Pizzo.

Magasiner. Fra Kysten fører en stejl og ujævn Vej opad

et dominerende

til Byen og udmunder paa Torvet; paa

Punkt til venstre er anlagt et Citadel, som behersker baade

Byen og Havnen.

Murats lille Skare bestod, ham selv iberegnet, af 30

Mennesker, deriblandt 26 Officerer og Soldater. Kongen

selv bar en lyseblaa Uniform med Obersts Epauletter og tre-

kantet Hat, men uden Ordener paa Brystet. Nogle nys-

gjerrige samlede sig for at se paa det usædvanlige Syn og

besvarede høflig den Hilsen, som Murats Tilhængere til-

raabte dem med deres »Evviva il Re Gioachino!« Nogle

Indbyggere, man mødte paa Vejen fra Kysten til Byen, be-

svarede ligeledes høflig, men uden Spor af Begejstring det

samme Tilraab. Da man kom til Torvet, havde der samlet

sig en Mængde Mennesker for at se paa det besynderlige

Optog. I Folks Ansigter kunde man læse Nysgjerrighed,

Forbavselse, Overraskelse, men ingenlunde Begejstring.

Tvært imod, da Murat talte til dem om at befri dem fra

Aaget og skaffe dem Frihed, raabte et Fruentimmer: »Du

taler om at skjænke os Frihed, og

du har ladet mine tre

Sønner skyde,« Det var en daarlig Begyndelse ; medens det

stod paa, kom Kystvagten marcherende i en Styrke paa

femten Mand under Anførsel af Løjtenant Barba. Murat løb

dem i Møde og sagde: »Velkommen, mine gamle tro Sol-

dater! Kjender I eders Konge igjen? Raab: Leve Joachim!«

En tilstedeværende Embedsmand ved Navn Alcala løb til

og

formanede dem til at raabe »Leve Ferdinand!« De

raabte hverken det ene eller det andet, hvilket Joachim ud-

lagde som et godt Tegn paa, at den gamle Soldateraand

vilde sejre og bringe Stemningen paa hans Side; men det

var kun Forbløffelse eller, om man vil, en Slags Fortryllelse,

som den tidligere Konge med sit smukke og bydende Ydre

for et Øjeblik havde formaaet at fremkalde.

Medens dette stod paa, havde nogle unge Mennesker

trængt sig ind blandt Murats Omgivelser og sagt til dem,

More magazines by this user
Similar magazines