^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

354

General von Døbeln.

Elsass, hvor Regimentet laa i Garnison, boede han hos

Greven, i Paris eller paa hans Slot i Flandern, og kunde

nyde det pragtfulde, forfinede og vellystige Liv, der førtes

af de højere staaende Adelige i de faa glade Aar, som

endnu, efter den amerikanske Frihedskrigs for Frankrig

ærefulde Slutning, straalede i det varmeste Sollys, men som

snart skulde frygtelig fordunkles af Eevolutionens blodrode

og mørke Sky. Dette anedes dog næppe af nogen endnu,

man levede sorgløst og lystig, glædende sig i det, som det

syntes, skjonne og ædle Lys, der spredtes fra de Kunster og

Videnskaber, der i det 17de Aarhundredes sidste Halvdel

vare blussede saa herlig op iEvropa. En anden ung Mand

med mindre Kjærlighed til sin Virksomhed end Døbeln

vilde lettelig, som en fattig fremmed i dette Fornøjelsernes

Land, have ladet sig beruse af alt det henrykkende i dette

nye glade Liv, især da hans heldige Stilling tilbød Tilfreds-

stillelsen af enhver Nydelse i rigt Maal; men trods sin

Ungdom og Letsindighed, trods de forføreriske Ophold

i Paris

og paa Prinsens Slotte, synes Døbeln mest at have givet

sig af med Tjenesteforretninger og Studier og at have søgt

de Ofticerers.Selskab, af hvem der var noget at lære, og blandt

disse forstod han ogsaa at skaffe sig mange Venner. Det

ses tydelig, at Døbeln i denne Periode har været stærkt

paavirket af Rousseau, hvis Skrifter den Gang opfj^ldte

alle, men hans senere saa virksomme Liv bortblæste

snart ethvert Gran af Sværmeri fra hans ligefremme og

sunde Natur.

Døbeln var vist nok bleven længere i Frankrig og havde

faaet hele Revolutionens Storm at se og føle, bunden, som

han var, ved sin Udsigt til Befordring, sin Pension, sine

Overmænds og Kammeraters Tillid og Velvilje, hvis ikke

Sejeren ved Hogland havde drevet hans urolige Sjæl

til at

deltage i hans gamle Fædrelands nyvakte Ære. Gustaf IIPs

glimrende Egenskaber havde længe været Gjenstand for

Samtaler i den store Verden, med ham rejste nu til alles For-

More magazines by this user
Similar magazines