^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 355

bavselse det sunkne Sverige sig atter og viste sig blandt

Folkene. Og da nu hans Konge ved den nys

nævnte Se-

træfning ogsaa flettede Krigerens Lavrbær ind i Snillets,

kunde Dobeln ikke mere holdes tilbage; han forlangte

Afsked, fik den og rejste paa en og samme Dag i Oktober

1788, og det uagtet han vel vidste, at han var daarUg an-

skreven ved det svenske Hof paa Grund af sin Hengivenhed

for den Chef, der havde dræbt Kongens Yndling, hvis pragt-

falde Maltheser-Begravelse , som Gustaf m selv havde for-

anstaltet, Debeln endog havde vægret sig ved at over-

være. Følgen heraf var ogsaa, at da Døbeln, med glade

Forhaabninger om at opnaa Ære og Hæder i en Fædre-

landet lykkelig Kamp, vendte tilbage, segt^ han forgjæves

en Ansættelse ved Hæren ; et Forsøg paa i Forbindelse med

en anden at hverve et Korps Jægere mislykkedes ogsaa.

Da han havde spillet alle sine Penge bort paa Faraobordet

i Gøteborg mellem Kammerater, og da alt hans Arvegods

var gaaet med, stod han just, fuld af Græmmelse over disse

fejlslagne Forhaabninger, i Begreb med at laane nogle

Penge og rejse tilbage til Frankrig, da han fik Brev fra

Oberst Stedingk med Tilbud om en Bestalling som Kaptejn

i den af ham førte Savolax-Brigade , der laa i St. Michel

i Finland, med den Tilføjelse, at han af Kongen havde

udbedt sig denne Naade, da han kjendte Dobelns Dygtighed

og Fortjenester.

n.

I Krigen retfærdiggjorde Dobeln aUe de Forventninger,

man havde næret om ham. General Stedingks Kommando

strakte sig vidt omkring i det nordlige Finland og over en

Styrke af uensartede, spredte Tropper, hvilket afstedkom

megen Forvirring og mange Fortrædeligheder. Døbeln

bidrog som Over-Adjutant ved sin hurtige, sikre og for-

standige Optræden, ved sin utrættelige Arbejdsevne, Iver

23*