^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

356

General von Døbeln.

Og Lyst ikke lidet til Sagernes Ordning og til de Fordele,

som vandtes. Han var ret som Fisken i Vandet, og imellem

ham og Generalen opstod der det inderligste Forhold, stettet

paa gjensidig Agtelse, hvilket ogsaa bestod uafbrudt til

deres Død.

Døbeln har selv skrevet en Beretning om Savolax-Bri-

gadens Felttog i Aaret 1789, som vi benytte i det efter-

følgende; den berører kun dette ene Aar,

Virksomhed standsedes af hans store Ulykke.

i hvilket hans

Brigaden bestod af .3 Regimenter (hvoriblandt Bjørneborgs

og Østerbottens) ;

i Savolox fandtes ingen Vaaben-

pladser, alt maaite hentes langvejs fra, og

dertil fattedes

der alle Midler; kun ved Stedingks Energi lykkedes det at

oprette Magasiner,

Lasaretter osv. Hele Vinteren holdt

man sig stille i Kvartererne og arbejdede af al Kraft paa

Udrustning og Bevæbning; da Foraaret begyndte, foretoges

Rekognosceringer, for at lære Landet at kjende langs Kysten,

der næsten overalt var gunstigt for Fjenden. I Maj gjorde

Brigaden et mislykket Angreb paa Suomenemi Pas for at

edelægge de derværende Magasiner;

Døbeln førte Arriere-

garden ved Retræten, og der fortælles, at da Hesten blev

skudt under ham paa Broen, kom han, da han var naaet

over paa den anden Side, til at huske paa sine kjære, gode,

tikjønt simple Rytterpistoler, vendte om og gik under den

stærke Geværild ud til Midten af Broen, trak Pistolerne

ud af Hylsterne, trykkede dem af mod Fjenden og vendte

uskadt tilbage.

For Resten var han meget misfornøjet baade med

Officerernes og Soldaternes Dygtighed. »Det kom aldeles

uventet for mig, som første Gang

var i Ilden med svenske

Soldater; jeg fik al Anledning til at gjøre den uimodsigelige

Erfaring, at Menneskene ere ens over alt, og at Maaden, de

føres paa, er det eneste, som gjør dem til Soldater. Jeg

har gjort Krigen med ved en Hær, sammensat af Fransk-

mænd, Tyskere, Hollændere, Malgascher, Japanesere og

More magazines by this user
Similar magazines