^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

358 General von Døbeln.

Sted og glemmer det aldrig: post mortern nihil est, ipsaque

mors nihil.« — Passet ved Porosalmi dannes af to Land-

tunger, som nærme sig hinanden og adskilles ved et lille

Sund mellem Søerne, hvor over der var slaaet en Bro, der

forener Vejene fra Christina og Wilmanstrand med den

fra St. Michel ; skovbevoxede Højder strakte sig paa begge

Sider ned imod Broen; Højden paa St. Michels Side, som

Svenskerne havde besat for at hindre Fjendens Overgang

over Broen, var højest, og her placerede de deres to smaa

Jærnkauoner.

og

»Nætterne ere paa denne Aarstid ganske lyse i Finland,

vore udsendte Patrouiller kunde derfor allerede Kl. 1

om Morgenen melde, at Fjenden var i Bevægelse, Kl. 3

vare hans Jægere fremme og beskøde vore Tropper, som

havde besat Bakketoppen paa begge Sider af Landevejen.

Da Fjendens hele Styrke var kommen bag Højderne lige

over for os, begyndte de i al Hast at placere et Batteri paa

Toppen, hvilket vore smaa Kanoner ikke kunde forhindre,

især da disse, netop da Fjenden begyndte at bruge sine,

havde Mangel paa Ammunition, uagtet man i Tide havde

sendt Bud derom til St. Michel ; efter at Stedingk

havde beset Stillingen, bortsendte han 100 Mand til

Tuckula, da han mente, at Kusserne vilde afskære os Vejen

til St. Michel, — — jeg inddelte Resten af den lille

Styrke i tre Dele, for at ikke den hele paa en Gang skulde

være i Ilden og trættes uden Nytte. Det er utro-

ligt, saa vore Folk vare bange for Granaterne, der ogsaa

saarede en hel Del; — Mandskabet begyndte at forlade

Stillingen og løbe bort, og for at statuere et Exempel greb

jeg en Karl af Savolax- Regimentet og raabte til Oberst

Gripenberg, om han ikke strax i de andres Paasyu vilde

lade ham skyde ; men da man ikke svarede herpaa og heller

ikke, da jeg foreslog at lade ham binde til et Træ paa

et udsatsted, slap jeg Karlen med det Forsæt selv at gjøre

det af med den første, der lob.« — —

More magazines by this user
Similar magazines