^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 359

Efter nogen Tids Forlob forsøgte Fjenden at tage Broen

med Storm, Storfyrstens Livgrenaderer naaede ogsaa over,

hvilket bragte en frygtelig Uro og Skræk mellem Svenskerne,

der imidlertid ved Dobelns Anstrængelser gjorde saa megen

Modstand, at Russerne ikke tnrde storme Højderne, men

søgte, uvidende om den Uorden, der herskede bag disse, at

holde sig denne Side Broen.

»Paa den Maade gik det til Kl. 8, i hvilken Tid vi fik

mange døde og saarede, der skrege og stønnede forfærdelig,

og jeg befalede derfor en Feldvebel (Døbeln kunde den

Gang ikke selv tale finsk) at lade Bjomeborgerne raabe

Hurra for at overdøve Hageraabene. Derved troede Fjen-

den, at vi havde faaet Forstærkning, og lod slaa Retræte;

de trak sig tilbage over Broen, og nu begyndt« et morderisk

Bombardement af Granat- og Musketkugler,« — Medens

dette stod paa, fik Døbeln, i det han opmuntrede Mand-

skabet, der begyndte at blive træt, en Kugle i Panden og

faldt om; først KL 6 om Eftermiddagen trak Fjenden sig

tilbage, da Svenskerne virkelig fik Forstærkning.

Døbeln gik efter at være bleven saaret omtrent \2 Mil

og red senere Resten af Vejen til St. Michel, hvor han strax

satte sig til at skrive den omtalte Rapport. Nogle Dage

senere faldt han, da Svenskerne trak sig tilbage for de frem-

trængende Russere, i Fangenskab paa Lasarettet i St. Michel

der blev forfærdelig udplyndret, og hvis Indbyggere vare

flygtede ind i de store nærliggende

Skove. Da Døbeln havde

forudset, at dette vilde ske, og da Lasaretbygningen var

stærkt udsat for at blive skudt i Brand, lod han og en

fangen russisk Officer sig med stort Besvær flytte til den

forladte Præstebolig; »herfra saae jeg da,< skriver han,

»vore Tropper flygte af alle Kræfter; Kosakker og Baskere,

som plyndrede alle Gaarde, vare ikke 400 Alen fra det

Sted, jeg stod: de saarede fra Lasarettet, som paa nogen

Maade kunde frelse sig, snege sig med forbundne Saar og

Lenuner bort til Skovene; Magasiner og Huse stode i Brand,

More magazines by this user
Similar magazines