^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Dramaet i Pizzo. 27

at her var intet at udrette, Befolkningen var for dvask;

men i Monteleone var der et stort Parti for »Kongen«.

Murat gav strax Befaling til at marchere til Monteleone og

opfordrede Vagten til at slutte sig til ham; det vilde den

ikke, men fulgt« efter i nogen

Afsand. Joachim havde tabt

Fatningen; en saa kolig Modtagelse havde han ikke ventet.

Han gik hurtig henad den stejle Vej og standsede jævnlig

for at trække Vejret; Vagten blev et Stykke tilbage, den

gik langsomt fremad og ligesom nølende og

blev snart ind-

hentet af en Skare bevæbnede Folk, som kom fra Pizzo.

Murats Tilhængere bleve urolige og mistroiske og skyndede

paa for saa snart som muligt at naa Monteleone; men de

bleve hurtig indhentede, og Fereren for den bevæbnede

Skare, en Gendarmerikaptejn ved Navn Trentacapilli , der

tidligere havde anfort en Røverbande, og hvis tre Brødre

vare blevne hængte under Murats Regeringstid, traadte hen

til Ex-Kongen og raabte: »Baade Generalen og

Tilhængere have at følge med mig tilbage

alle hans

til Pizzo!« »Det

er din Pligt,« sagde Murat, »at ledsage din Konge til

Monteleone!« Det var med Nød og næppe, at Murat kunde

afholde sine Officerer fra at lægge Haand paa den dum-

dristige, som skyndte sig tilbage til Hoben,

fra hvilken

der nu faldt nogle Skud. Muratisterne vilde besvare Skud-

dene; men Joachim forbød det: »Jeg vil ikke have, at

en eneste af mine Undersaatter skal lade sit Liv for min

Skyld.«

Han indsaa imidlertid, at alt var tabt; flere af hans

Folk bleve afvæbnede og tagne til Fange, og Murat og

flere af hans Officerer prøvede nu paa ved Flugt at naa Strand-

bredden, ikke ad Vejen, men tværs over Markerne over Stok

og Sten, ned ad Skrænten til Kysten, fulgte i Hælene af

deres Forfølgere, med hvem de sloges undervejs. Ved

Stiandbredden laa en Baad, som Murats Ledsagere prøvede

paa at sætte i Vandet, for med den at naa Kaptejn Barbaras

Skib, der i Stedet for at være ankret op tæt ved Kysten

More magazines by this user
Similar magazines