^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

366

General von Døbeln.

adlød slavisk, og Finlands Skæbne var afgjort. Forst i den

nyeste Politik kj ender man en Usurpation, der er ligesaa

lav og uretfærdig som Finlands, der ikke blot blev erobret,

men rovet eller stjaalet fra Sverige. Allerede et halvt Aar

tidligere havde, som sagt, Stedingk forberedt Regeringen

paa det kommende Fredsbrud; men man kunde og vilde

ikke tro ham, og da det endelig kom dertil, ansaa man et

Forsvar om Vinteren for umuligt imod den overlegne Fjende.

Ikke engang Fæstningerne bleve udrustede, Sveaborg, som

skulde være Hovednøglen til det sydlige Finland, havde

ikke engang Kanoner paa Voldene eller noget som helst

Forraad. Først den gamle ivrige General Klercker, som

var Øverstbefalende i Finland, søgte, da han fik Underretning

om det forestaaende, at raade Bod paa

det forsømte.

Den finske Hær bestod — som den svenske den Dag i

Dag — dels af hvervet, dels af inddelt Mandskab. De

hvervede Soldater vare indfødte, der havde indgaaet en

Kapitulation for et vist Aaremaal; de inddelte Tropper

stilledes efter en bestemt Inddeling af Landet, en af hver

»Rust- eller Roteholder« , der end videre to og to skulde

stille sin Mand til Forstærkningen; dette Forstærkningsmandskab

kaldtes »Vargeringen« og gjennemgik hvert Aar

14 Dages Exercits. Hæren var paa Papiret 19,000 Mand

(paa en Befolkning af næppe 900,000), men i Virkeligheden

højst 17,000. Denne Hær søgte nu Klercker i de tre Uger,

der vare ham givne, at faa samlet og udrustet saa godt

som mulig, saa at den i det mindste ikke blev tagen paa

»Rotorne«, hvilket ellers let kunde være sket. Frugterne

af hans Virksomhed og Klogskab bleve dog ikke saa store,

som de burde, da Kongen til sin Ulykke overgav Befalingen

til en gammel, skikkelig og svag Mand, General Klingspor,

der hele sit Liv havde slidt Hoftrapperne, kun haft frede-

lige Forretninger og saaledes ingenlunde var egnet

til at

anføre den energiske Kamp, som nu fordredes. Uagtet

Fædrelandet saaledes kun gjorde lidet eller intet for at

More magazines by this user
Similar magazines