^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 3(39

spredte Afdelinger at sprænge den finske Hær, om muligt

at tage den til Fange hel og holden, eller i det mindste

skræmme den over Havet til Sverige, saa at Finlands

Erobring, efter hvad han havde beregnet, kmide gaa for sig

paa den korte Tid af to Maaneder. Denne Formodning

slog dog ikke til; de raske velordnede Marcher forebyggede

det i Begyndelsen, og senere, efter de fyrste Kampe,

blev det Russernes Tur at gaa tilbage. Ligeledes mis-

lykkedes alle Cnderhandlinger og Fristelser for Befalingsmænd

og Soldater til Overgang, denne særegne Stiidsraaade

at forsoge at kjobe Stridsmænd og deres Vaaben for Penge

den led haardt

fandt ingen Fremgang i Hæren, endskjont

af Kulde og Anstrængelser.

Efterhaanden vare Russerne naaede saa langt ind paa

den finske Hær, at den saa at sige traadte den i Hælene,

og dens Arrieregarde, som Debeln meget ofte førte, havde

haarde Træfninger at bestaa, der dannede alvorlige Forspil

til de kommende Kampe. Dobelns Bataillon havde allerede

lidt store Tab, og

et Granatskud rev Hovedet af hans

Adjutant og oversprøjtede hans bekjendte graa Frakke og

Hat med Blod og Kjodtrævler; »disse Mærker«, sagde han,

»vare ham en stadig Opfordring til at mindes sine dræbte

Kammerater med den største Højagtelse,« og senere bar

han ogsaa altid denne Dragt i Krigen. For ovrigt berømmer

han meget alles Iver, Mod, Orden og Udholdenhed

i disse — Træfninger altsaa helt forskjelligt fra den forrige

Krig — , ved hvilke han og hans Kammerater synes at have

haft i Sinde at give Russerne Betaling for deres Opfordrin-

ger til Overgivelse (som (^saa flere af deres egne

f. Ex.

den ædle Kulnefl" bluedes ved) og vise dem, hvilke Folk

de havde at gjore med. Selv vandt Dobeln i Kampen

alles Agtelse og Beundring, og da hans gamle Vaaben-

broder Oberst Adlercreutz, efter at Grev Løvenhjelm til stort

Tab for Hæren var tagen til Fange, blev Generaladjutant,

Historisk Archiv. Ij78. II 24

More magazines by this user
Similar magazines