^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbelc. 375

af den overl'^gne, veldækkede Fjeude, men kastede sig imod

ham og ryddede Yej; i Forbindelse med Fiiruhjelnis Ba-

taillon, der med stort Tab af saarede nu ogsaa var rykket

frem, stormede alle tre Batailloner under Hun-araab frem

imod Husene, joge alt tilbage og dreve alle foran sig, som

forsøgte at gjore Modstand. Da General Rajewski nu

saae sin venstre Fløj sprængt og kastet, Byen tabt og

sin Stilling alt for udsat, trak ban sig tilbage fi-a Val-

pladsen; han tændte Ljuhtari By i Brand, uagtet

den var

fuld af syge og saarede, og dækket af Luerne og sine

Batterier gjorde hau et mesterligt Tilbagetog til Kuortaue.

Mørke og Udmattelse forhindrede Svenskerne i at følge efter.

Ved Solnedgang sluttedes denne for disse saa ærefulde

Kamp, den første betydelige under Sommerfelttoget. De

havde her efter en lang Marche og i en fire Timers haard

Fægtning drevet en talrig, vel opstillet og tapper Fjende

ud af haos Stilling. Bjørneborgeme overnattede i selve Byen,

som de havde erobret, de havde gjort Udslaget den Dag ved

deres raske Angreb og derfor ogsaa

mistet flest Folk.

Skjønt Fordelene af denne Sejer ikke vare afgjørende,

blev den dog af stor Betydning, i det Fjenden saae sig

tvungen til at trække sig helt tilbage til Alavo. Den finske

Hær havde Ryggen fuldstændig fri, hvorimod Russernes ind-

al Virksomhed i Fælles-

byrdes Forbindelse var afskaaren, og

skab umulig. Dersom Klingspor nu havde angrebet, havde

Sejeren været ham vis; men i Stedet for laa han stille i

Lappo og vovede som sædvanlig ikke at angribe, men

ventede stadig paa den Understøttelse, som Kongen fra

Åland havde lovet at sende i Ryggen paa Fjenden, indtil

endelig Omstændighederne tvang ham til Kamp. Fjenden

blev paa den Tid foruroliget paa en uventet Maade, der

udgjør et af de mærkværdigste Træk i hele Krigen. Det

var en Sergent ved Bjerneborgs Regiment ved Navn Roth,

som med 40 udvalgte Kammerater ubemærket af Fjenden

trængte frem ad ubanede Veje og opbrændte hans Forraad,

More magazines by this user
Similar magazines