^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

376

General von Døbeln.

opsnappede hans Transporter og vakte en Rejsning

af Bonder

i Ryggen paa Rajewski; i faa Dage bragte han denne i en

aldeles fortvivlet Stilling og afskar ham saaledes fra den

øvrige Verden', at han efter et Krigsraad besluttede at tiltræde

Tilbagetoget til Tavastehus; men Dagen efter ankom

imidlertid Grev Kamenski, en kjæk, energisk Mand, der i

de foregaaende Aar havde vundet sig et Navn i Preussen,

over den

og som nu var bleven udnævnt til Overgeneral

russiske Hær i det nordlige og mellemste Finland. Han

satte Mod i Hæren, men ansaa det dog for raadeligst for

en kort Tid at trække sig tilbage. Roth maatte opgive sin

lille Krig og indtage sin beskedne Stilling i sit Regiment;

men Skrækken for ham og hans Bedrifter var naaet lige

til St. Petersborg. Herfra sendtes der store Forstærkninger,

saa at den russiske Hær i Avgust beløb sig til 60,000

Mand og 156 Kanoner. Lige over for denne Hær stod

Klingspor mellem Kristinestad og Lintulaks med 6000,

Sandels med sin Afdeling c. 1200 Mand og Kongens Hær

paa Ålandsøerne paa c. oOOO; i det hele c. 12,000 Mand og

40 Kanoner.

Først i Avgust troede Russerne sig stærke nok til at

gaa angrebsvis til Værks. Kampen

aabnedes den 10de ved

Kauhajoki, hvortil Døbeln var detacheret. Her begj^ndte

han sin glimrende, des værre saa korte Bane som Feltherre

paa egen Haand, og naar de Fordele, han vandt, og den

Indsigt og Klogskab, han altid lagde for Dagen, tages i

Betragtning, maa det vel beklages, at hans Evner saa

sjælden eller saa sent fik Lejlighed til at gjøre sig gjældende

ved større Foretagender; mange Uheld traadte til og

gave ham, som var Soldat med Liv og Sjæl. en vis Ret til

at klage over sin ulykkelige Skæbne og spøge bittert over

sit »sædvanlige Uheld«. Han havde ved denne Lejlighed

sagt sine Bjørneborgere, at de skulde være glade,

de skulde

faa nok at gjøre og trænge frem til deres Hjemstavn, »om

end alle Afgrundens Aander spærrede dem Vejen«; men fra

More magazines by this user
Similar magazines