^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 379

over det andet, da Natten skilte dem ad. Her indtraf da

det mærkværdige TOfælde, at begge Modstandere af Om-

stændighederne saae sig tvungne til Retræte; Adlercreutz.

der saae sig truet baade i Flanke og Ryg, og hvis lille

Styrke havde lidt store Tab, trak sig om Natten en

halv Mil tilbage til Salmis, medens Kamenski paa sin

Side, da hans Angreb ora Dagen var blevet saa heftig afslaaet,

ogsaa havde bestemt sig til et Tilbagetog; men den

aarvaagne Kulneff, der var ude at rekognoscere om Natten,

havde opdaget, at Vagtilden foran Svenskernes lange Stil-

ling efterhaanden aftog, og ved nærmere Undersøgelse fandt

han Forposterne inddragne. Hans Meldinger forandrede

Kamenskis Beslutning; men Svenskerne havde dog haft Tid

nok til i Ro at naa Salmis. Forst næste Morgen begyndte

Kampen ved Salmis i osende Regnvejr. Adlercreutz mod-

stod det forste Angreb i fem Timer og trak sig derefter

langsomt tilbage til Hovedstillingen; Kl. 5 om Efter-

middagen fik han Ordre til at forlade Valpladsen,

da Russerne

vedbleve at trække Forstærkninger til sig, og uden at blive

forfulgt trak Hæren sig to Mil tilbage, for to Dage efter

at fortsætte Tilbagetoget tU Lappo.

Efter disse haarde Kampe, der havde kostet den finske

Hær omtrent 1000 Mand, fik den kun liden Ro; den 10de

Septbr. gjennembrøde Russerne med deres store Overmagt

Hæren og bragte den i en meget vanskelig Stilling, der

tvang Finnerne til en hurtig Retræte paa alle Kanter,

Klingspor selv ad Vejen til Lillkyro for at holde Forbindelsen

med Kysten, hvor Vegesack var i gaaet Land med de saa

meget omtalte Forstærkninger*), .kun c. 2000 Mand, og

for at redde de store Oplag i Wasa. For Døbelns Brigade

var September Maaned begyndt sørgelig, da den var bleven

sendt hid og did under forskjellige Chefer uden at komme

til nogen ordentlig Træfning med Fjenden. I Wasa havde

*) Se nærmere Hist. Archiv 1S76. I. 459.