^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Dobeln. 331

beholde ham i Sygesengen, saa længe han vilde, men nu

maatte han op, da strøg den kloge Læge, som vel

vidste, hvad en kraftig Vilje formaar, og hvad Omstændighederne

krævede, alle Lægemidlerne ned af Bordet med de

Ord: »Se, nu er I rask, Hr. Oberst!«

Soldaterne havde han truffet i den sorgeligste Tilstand,

aldeles udmattede, i Laser, barfodede, trætte paa Legeme og

Sjæl af Austrængelser og Mejsommeligheder, modfaldne og

ligegyldige, efter at have set alle Kampe og Sejre spildte

tU ingen Nytte. De vilde næppe frem paa Marchen eller

træde ind i Geledderne, skjeut deres Officerer foregik dem

med det ypperligste Exempel; men da Debeln pludselig

kom frem, blev hver Mand som forvandlet: »Ja!« raabte

de, »have vi det sorte Bind med, saa gaar det nok.« Op-

livede af hans Nærværelse og hans opmuntrende Tilraab

modtoge de ham med uendelig Jubel, og

da de om For-

middagen ogsaa tik Tid til nogen Rast og Forfriskning,

bleve de snart færdige med Fjenden i den hidsige Kamp,

der begyndte Kl. tre om Efterm. og ved Mørkets Frembrud

endte med Fjendens Tilbagegang. Det var Bjørueborgernes

ottende Kamp i én Maaned; de lagde her uagtet deres

elendige Tilstand den største Udholdenhed og Mod for

Dagen, og Debeln ansaa i saa Henseende denne Sejer for

Perlen i den Hæderskrans, de havde erhvervet sig i Krigen,

ligesom ogsaa denne var den sidste, de kæmpede sammen.

I sine Følger var den ogsaa af betydelig Vigtighed ; thi kort"

efter, at Fjenden var slaaet tilbage, kom Hovedarmeens store

Tros-Kolonner marcherende fra Syd forbi Jutas, — uden

Døbelns Sejer vare de sikkert blevne afskaarne, og Hæren

selv kommen i en slem Knibe. Da man ikke var sikker

for Angreb, blev Marchen nu paaskyndet saa meget som

mulig, og Døbeln hjalp selv til med sin Ridepisk paa

Kuskenes og Hestenes Rygge; kort efter red han til Byen

og kastede sig atter paa sit Sygeleje. Liden Kampen var

afgjort, var imidlertid den svenske Overgeneral i stor Be-

More magazines by this user
Similar magazines