^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

falden Hær, segt

General von Tøbeln. 3g3

at udfinde et Middel til ikke at lade Felt-

togets Frugter gaa helt tabte og til at beholde eller gjenvinde

Landet. Hans Plan var vistnok den eneste, man

burde følge under slige Omstændigheder, men den synes

ganske vist i første Øjeblik at være et næsten fortvivlet

Skridt. Dog naar alt staar paa Spil, maa al Ting pro ves,

Skæbnen understøtter i saa Fald ofte en kjæk og hurtig

Beslutning, og det var ikke noget halvt Foretagende, det

havde Sejer eller Undergang i sit Enten-Eller. Xaar man

kjender Fortsættelsen af Krigen om Efteraaret og om Vin-

teren, hvorledes Mangel, Elendighed og Sygdomme plagede

og fortærede Hæren, hvorledes den ene Landstrækning efter

den anden maatte opgives, og hvorledes Levningerne af den

finske Hær til sidst imod sin Vilje, efter at den var

skrumpen sammen til et ringe Antal, uden Sværdslag maatte

overgives til Fjenden i Kalix, maa man sandelig beundre

Døbelns Forudseenhed og endnu mere beklage, at hans

Forslag ikke fulgtes eller kunde følges. Vanskelighederne ved

dets Udførelse vare maaske ikke blevne mindre end ved

Tilbagetoget; men Slutningen var i ethvert Tilfælde bleven

hæderligere for Krigeren, og

Tabet for det hele ikke mere

følelig.

Det indsendtes selve Oravais-Dagen den 14de Sep-

tember og lod omtrent ordret saaledes: Hele Hæren skulde

gaa over Lappo-Alavo til Wirdois, hvortil Fjendens Reserve-Ammunition,

Fanger og saarede vare afsendte. —

Den vilde faa tre Dages Forspring for KamensM og ingen

andre Tropper have i Fronten end Kosatsehoftkis. — Fiandts

Korps skulde blive bag Gammel Karleby, og Gripenbergs i

llmarche rykke frem over Lintulaks til Påjånes Vanddrag

og forene sig med Hovedhæren. — Uden Kamp vilde denne

komme til Tammerfors, hvilket vilde tvinge alle de russiske

Tropper i Åbo og ved Kysten til at trække sig sammen i

Tavastehus. — Dækkede af Påjåne-Soens Vanddrag havde

den finske Hær kun en kort Frontlinie at forsvare. — Alle

More magazines by this user
Similar magazines