^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

384

General von Døbeln.

kongelige Landgange maatte saa lykkes, og Fjenden ved

Tavastehus komme i en dobbelt Ild, Nord-Finland blive befriet;

Levnedsmidler var det derhos lettere at faa i Syd-Finland

end her, hvor Krigens Skueplads havde været hele Vaaren

og Sommeren for begge Hære. Alle Patrouilleringer skulde

ske imod Kymene Elv, og Kejseren af Eusland aldrig mere

høre tale om sin Hær. — Bleve Finnerne slagne ved Ta-

vastehus, maatte de søge Ruslands Grænse, trække den

fjendtlige Hær efter sig og vække Forfærdelse i St. Peters-

borg,- og »Fortolkningen af den Aabenbarelsernes Bog«

(sigter til Kongen) vilde vistnok gjore de svenske Tropper

marchfærdige for at bringe Hjælp. — Sejrede de ved Ta-

vastehus, vilde Rusland sikkerlig aldrig mere tænke paa at

erobre Finland .... — Mit Princip er, at dersom alt til

sidst skal tabes, er Stedet, hvor det sker, ligegyldigt,

blot Tiden vindes. — St. Petersborg eller Torneå bliver

det samme.

Denne Plan, som i det- første Øjeblik synes højst

æventyrlig, har vundet alle sagkyndiges Bifald*). Adler-

creutz svarede, at han fandt »Projektet noget djærvt, men vel

grundet« ; men da Klingspor var fraværende, turde han imid-

lertid ikke paa egen Haand foretage et saa voveligt Skridt osv.

Armeen fortsatte altsaa Tilbagetoget. Kongens Landgange

vare slet ordnede og bragte kun Tab og Ærgrelser, nogle

Geværer og nogle Kanoner uden Bespænding og Tilbehør.

Døbelns Sygdom havde ved den for tidlige Anstrængelse

ved Jutas faaet nye Kræfter, han maatte forlade Hæren og

blev liggende i Brahestad til ind i Oktober.

Det var en sørgelig Tid for Svenskerne, foruden Græm-

melse og Sorg over Modgangen, som trykkede deres Sind,

kom Nød og Elendighed i alle Skikkelser. Klædte i Laser

og for en stor Del uden Skotøj marcherede de tapre Mænd

*) SeMontgomeryog især Ræd.er: Danmarks Krigs- og politiske

Historie. Kbhvn. 1847. 2den Del.

More magazines by this user
Similar magazines