^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 385

afsted ad bundlose Veje, fulgte af store Flokke syge og

saarede. Efter at Hæren var kommen over Kauko-Bro ved

Kelvio Kirke, var den, uagtet den ikke havde mistet en eneste

Kanon, Fane eller Træuvogn, oæsten i oplest Tilstand; alle

Brigadechefer,

saa vel som de fleste andre Officerer og en

Tredjedel af Mandskabet vare saarede eller syge, udmattede

som de vare af den stadige llmarche, af at ligge paa Mar-

kerne i de kolde, regnfulde Nætter og af at søge

de ad-

spredte Kvarterer, der desuden fyldtes mere og mere af syge

og afmægtige. Fode savnedes ogsaa, og efter Tilbagetoget

fra Lappo led Hæren ligefrem

Nød i saa Henseende, da

Tilførselen blev forhindret af Uvejr og de svære Efteraars-

storme, og Byerne ofte fandtes tomme, da Indbyggerne flygtede

til Skovene med deres faa Ejendele; havde Bonder fra

Østerbotten ikke hjulpet til med deres Heste,

vilde hele

Artilleriet være gaaet tabt Mange syge, som efterlodes i

Stæderne, marcherede afsted, naar de liavde samlet Kræfter,

undertiden midt igjennem Fjendens Rækker for at opsøge

deres Kammerater. Da der under disse ulykkelige Om-

stændigheder i Slutningen af September indlob Melding fra

Sandels om, at han ogsaa maatte trække sig tilbage, efter

at han i fire Maaneder havde vidst at holde Fjenden Stangen

ved Toivola Pas, modtog man med Glæde Russernes For-

slag om en Stilstand. (Lohto, 29de Septbr.). Deres Forsøg

paa pludselig at bryde denne lige over for Sandels, for med

deres Overmagt at kaste sig over ham og efter Ødelæggel-

sen af hans lille Hob at komme i Ryggen paa Hæren og

saaledes gjore Ende paa Krigen, blev alvorlig hævnet, i

det Sandels ved Wirta Bro den 25de Oktober gav dem en

skarp og blodig Tilrettevisning. Inden Vaabenstilstanden

kom i Stand, havde Kongen, misfornøjet med Retræten,

hjemkaldt Klingspor og

sat Klercker i hans Sted.

Døbeln var imidlertid i Oktober bleven udnævnt til

Generalmajor i Armeen og havde faaet Ordre til at overtage

Kommandoen paa Åland, hvilken Øgruppe man var sikker paa, at

Histori sk Archiv. 1578. II. 25

More magazines by this user
Similar magazines