^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 389

om Krigen og Forholdene; han sagde aldeles aabent sin

Mening om disse Ting, saasom at der burde sluttes Fred, eller

Krigen feres med storre Eftertryk,

efter en bedre Plan osv.

Kongen hørte naadig paa hans Fremstilling af Sagerne,

men søgte at skjule sin Bekymring for Fremtiden og sagde :

»Gud hjælper mig nok, General v. Dobeln!« — »Det gjor

han nok. Eders Majestæt, naar vi blot forst ville hjælpe os

selv,c svarede denne. Kongen bebrejdede

ham hans Mistro

til Guds Magt og Vilje og formanede ham til at læse Jungs

Skrifter for at faa et bedre Begreb om det højeste. »Den

Gud, jeg forstaar, ham tror jeg paa,« svarede Dobeln, og

da Kongen endelig bad ham nøjagtig

at afholde Kirke-

parader og Gudstjeneste paa Åland, svarede han: ^Ja,

Deres Majestæt; men Krigstjenesten gaar fremfor alt.«

Skjønt han fik Løfte om en Forøgelse af de regulære Tropper

til 10,000 Mand osv., kunde Kongen dog kort efter hverken

bevæges til at sende denne Forstærkning eller til at trække

Hæren bort fra Øerne. Efter at have udhvilet sig nogle

Uger i Hovedstaden og indrettet sig for det kommende

Felttog, samt være bleven hyldet og fejret af nye og gamle

Venner og Bekjendte. afrejste Dobeln i Februar 1809 til

Åland og overtog Kommandoen. Han slap saaledes ogsaa

for at være Vidne til den Bekymring, Uro og Frygt, som

fyldte alle fædrelandssindede Hj ærter paa den Tid; han und-

gik at være Iagttager af det sorgelig nødvendige Sh'idt:

Kongens Afsættelse ved dennes egne

indtil det sidste tro-

faste Undersaatter. Derimod kom han nu med frie

Hænder i en længe ønsket Virkekreds, og hele hans Sjæl

optoges kun af Tanken om at drive Fjenden tilbage og at

frelse Åland.

V.

Da Dobeln ankom til Åland, indsaa han strax, at

dersom Kulden blev stærk og langvarig nok, vilde Fjenden

More magazines by this user
Similar magazines