^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

30 Dramaet i Pizzo.

man endnu ikke var vis paa, at det var ham. Med Lynets

Hurtighed spredtes Efterretningen i Byen,

som kom i stor

Ophidselse derover; der blev strax truffet militære For-

anstaltninger, som imidlertid viste sig aldeles overflødige;

der forefaldt ikke den ringeste Uorden eller blev gjort et

eneste Forsøg paa Opstand. Ved Hoffet tænkte man et

Øjeblik paa at lade de mest bekjendte

af Murats Tilhæn-

gere arrestere; men denne Plan blev opgiven, da man ind-

saa, at man derved vilde give Sagen et mere alvorligt Ud-

seende, end den fortjente; men for ikke at trække Tiden

ud og derved give Murats Tilhængere Tid til at komme sig

af deres Overraskelse, sendte man strax en Kurer til Ge-

neral Nunziante med Ordre om at stille Murat for en Krigs-

ret som den, der med Vaaben i Haand vilde omstøde det

bestaaende. To Dage efter sendte Ferdinand, der var meget

spændt paa Udfaldet, Fyrsten

indhente paalidelige Efterretninger.

og

af Canosa til Calabrien for at

Den 12te Oktober om Aftenen kom Kureren til Pizzo,

der blev strax truffet Anstalter til at sammenkalde en

Krigsret. Den kom til at bestaa af otte Officerer, General-

prokurøren i Calabrien, Giovanni la Camera, og

en Sekretær.

Paa en enkelt Undtagelse nær havde samtlige Officerer

tjent under Murat og vare udnævnte til deres nuværende Grad

af ham.

Den 13de Oktober om Morgenen ventede man paa, at

Murat skulde vaagne; endnu den foregaaeude Dag havde

han talt om, at han ventede at faa anvist et ærefuldt

Opholdssted paa esterrigsk Gebet, hvor efter General Nunziante

gik ind og forberedte ham meget skaansomt paa,

hvad der

ventede ham. »Ve mig!« udraabte han, »saa er alt tabt;

Krigsretten er ensbetydende med Døden.« Hans Officerer

og selv hans Kammertjener Armand maatte forlade ham; i

deres Sted traadte Kaptejn Stratti ind, ledsaget af fire

sicilianske Officerer, for at meddele ham,

lægge Regnskab

at han skulde af-

for sin Handlemaade for en Militær-

More magazines by this user
Similar magazines