^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Dobeln. 391

andre, dristig udtænkte og farlige Tog, alle beregnede paa

Svenskernes bekj endte Svaghed. Den russiske General

Schuvaloff i Uleåborg skulde opsige Vaabenhvilen , trænge

Levningerne af den tinske Hær ved Torneå tilbage og rykke

ind i Westerbotten ; samtidig skulde General Barclay de

Tolly med en anden Hær marchere over det tilfrosne

Quarken, (det smalleste Sted i den botniske Bugt), og be-

sætte Umeå, hvor Svenskerne havde deres Forraad og Re-

server. Tillige vilde de Danske gjore et Indfald i Skaane

fra Sjælland, hvad der dog forhindredes ved Isens Opbrud *).

Skilte fra hinanden ved store Afstande skulde Sveriges faa,

ilde medtagne Krigere indesluttes af Fjenden, knuses eUer

fanges. Lægges hertil alle de ulykkelige indre Forhold, er

det vel sikkert, at Sverige, der saa ofte fordum havde

triumferet over de samme Fjender, aldrig har staaet sin

Undergang nærmere. Selv Havet, Landets gamle Bevogter

og Forbundsfælle, sveg 1809 og havde lagt en lige saa

stærk Bro for Fjenden, som f. Ex. 1658 for Svenskehæren

selv. Den russiske Styrke, som marcherede mod Åland, talte

over 22,000 Mand ; et umaadeligt Antal Slæder med Levneds-

midler, Brænde og en hel Maaneds Krigsfornodenheder

fulgte Hæren paa denne Ismark, lige saa øde som Ægyptens

Ørkener. Overgeneralen i Finland, General Knorring, anførte

Anneen med fem Generaler under sig og fulgtes tillige af

selve den russiske Krigsminister Araktschejeff, der var sendt

dertil af Kejseren. I fem Kolonner skulde Hæren dels

rykke ind paa, dels omringe

Åland. Da Kulden var stærk

og Sneen ikke dyb, kunde aUe Bevægelser foretages med

temmelig Lethed. Svenskerne skulde altsaa omringes.

Dette havde Døbeln vel nok forudset og beregnet; men

det, han ikke kunde formode, var Fjendens Marche over

Havet i saa store Masser, at de tiUode en Omgaaen med

*) Se om samtlige disse Krigsforetagender nærmere i den flere

Gange anførte AtTiandling af 1876, I, Side 453—55.

More magazines by this user
Similar magazines