^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

392 General von Døbeln.

Afdelinger, som hver for sig

vare større eud hele den

kampdygtige Styrke paa Åland, samt at han skulde gives

saaledes til Pris uden nogen som helst Forstærkning. Nu

gjaldt det.

T)a Fjendens Fremrykning erfaredes, holdt Døbeln i

Jomala en prægtig Tale til sine Tropper og opmandede dem

til Kamp til sidste Mand. Samme Dag modtog

han et

ridderligt Brev fra Kulneff, hvori denne hans gamle Bekjendt

fra de finske Kampe hilste ham velkommen igjen, glad over

at finde en saadan Mand som Modstander; men Fjendens

Angreb skulde ikke blive det eneste, som bragte Uro og

Spænding i Sindene i Hovedkvarteret. Om Eftermiddagen

Kl. sex kom Major af Livgarden Arfwedson fra Stockholm

med Underretning om Kongens Fængsling; denne saa for-

færdelige og mærkelige Nyhed maatte ramme Døbeln dybere

end maaske de fleste andre. Han havde svoret Kongen

Troskabsed, og det var ikke hans Skik at bryde, hvad han

havde lovet. Hertil kom, at han, uagtet alle de Svagheder

og Fejl, som hans skarpe Øje godt saae hos Kongen, dog

nærede en vis Hengivenhed for ham, hvis Naade han havde

at takke for al den Udmærkelse og Ære, han havde er-

hvervet i Krig og Fred; det skete gjorte ham derfor inderlig

ondt, og han saae kun en Fremtid, fuld af Mørke og For-

virring for Landet. I sin første opbrusende Heftighed vilde

han tage Overbringeren i sikker Forvaring. »Har I afsat

ham, saa skal jeg, ta' mig tusan, sætte ham op igjen,« skal

han have sagt. Senere indsaa han, at Modstand fra hans

Side kun vilde forøge den store Forvirring og kun bidrage

til at sætte end mere paa Spil. Han underkastede sig

derfor, skjønt med Uro, nødig og tvungen Omstændighedernes

Krav; men ikke nok med Harmen herover, flere Ærg-

relser med Hensyn til hans personlige Stilling kom til.

Major Arfwedson bragte nemlig Ordrer fra den nye Re-

gering om, at en Bataillon af Garden strax skulde afgaa til

More magazines by this user
Similar magazines