^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 395

ophidsede Gemytter, Da Debeln ansaa det for mere hæder-

faldt uden Vaabenhvile at rykke tilbage med sit Korps, som

Fjenden mente, at det var umuligt for ham at frelse, for-

langte han kun, at denne skulde gjælde,

til han havde

naaet sit Hovedkvarter. Han afrejste derpaa, i høj Grad

misfornøjet, om Eftermiddagen, og hans sidste Ord vare, at

han skulde mode dem med Vaaben i Haand og dyrt lade

dem betale, hver Fodsbred de vilde erobre. Ud paa Natten

naaede han tilbage til Ekero.

af hver lille Tidsfrist havde

Klogt beregnende Nytten

Døbeln dog efterladt Lagerbring for at forhale Tiden ved

at fortsætte Forhandlingerne og med Fuldmagt til at under-

skrive i hans Navn. Da Lagerbring var underrettet om de

svenske Troppers Samling paa Ekero. og

da han til fulde

indsaa Nytten af at opholde Fjendens Bevægelser, opsatte

han saa længe som mulig at afslaa Ministerens Forslag og

forhandlede lige

til Kl. 11 om Aftenen. Da han endelig

paa Russernes Ytring, at Underhandling

vel var overflødig, eftersom Svenskerne paa Åland netop nu

i ethvert Tilfælde

maatte være omgaaede af de russiske Kolonner, svarede, at

han i saa Fald saa meget mindre kunde gaa ind paa noget, da

han for sin Part var sikker paa, at Svenskerne netop vare

uden for al Fare, bleve de russiske Officerer ude af sig selv

af Forbavselse. Han erklærede sig for Resten villig til at over-

bringe det rassiske Forslag til den svenske Regering, ledsaget

af Kosakker begav han sig derpaa til Debeln paa Ekerø og

fandt, som han havde sagt, allerede største Delen af den

svenske Hær paa Marchen herfra til Signildskår.

Det havde først været Dobelns Mening at forsvare

Ekerø, indtil de sidste Tropper vare passerede ; han ønskede

klagende, at de mange Graner og Fyrretræer vare Soldater

for bedre at kunne modstaa Fjenden; men da han indsaa,

nt en Kamp ir.cd en sap.dan Overmagt vilde være frugtesløs,

satte han den 17de om Morgenen alle sine Tropper i Be-

vægelse mod Grislehamn og begav sig selv paa Marchen, da