^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

396

General von Døbeln.

alt var i fuld Gang, uden at Fjenden havde naaet at indhente

og angribe nogen Afdeling. I stærkt Snefog og Kulde be-

gyndte Marchen over det fem Mile brede Sund, paa

en i

Hast udstukket ny Vej, da Stormen havde slaaet 20 til 30

Ålen brede Revner i Isen paa den gamle. Snefogets Vold-

somhed gjorde det vanskeligt at observere Fjenden, og mange

Soldater faldt udmattede om og døde paa Stedet. For

Resten foruroligedes Hovedstyrken ikke meget, og Kosakker-

nes Anstrængelser for at angribe mislykkedes ; de opsnappede

kun Efternølere, men af disse gaves der dog ikke faa, dels

Folk, som vare udmattede af Marchen og Kulden, dels en

stor Hob, der ved de sidste Magasiners hurtige Rømning

havde beruset sig i Brændevin ; mange af disse saas liggende

ihjelfrosne paa Isen. For øvrigt foregik Marchen med megen

Orden, — det gjorde et særegent højtideligt Indtryk at gaa

hen over Havets Dyb paa en øde Ismark, som hist og herlaa

skruet op i høje Masser og stundum havde slaaet store Revner,

der maatte omgaas. Rytteriet gik i Spidsen, udgjorde For-

troppen og banede Vejen, Bataillonerne, formerede i store

Firkanter, fulgte efter hverandre med Slæderne i Midten.

»Man troede at se en evropæisk Krigshær,« siger v.

Suchtelen, »der iagttog de nødvendige Forholdsregler mod

asiatiske Horder.« Om Aftenen samledes Styrken efterhaanden

uden for Grislehamn; Bagtroppen var dog ikke saa heldig,

den blev næste Dag indhentet paa Isen, omringet og tagen

til Fange af General Kulneif, der som sædvanlig dannede

den russiske Fortrop med sit Rytteri.

Saaledes lykkedes det dog med Ære at frelse den

ålandske Hær; Fjenden havde selv anset Sagen for umulig,

men Bestemthed, Kraft og Raskhed sejrede over Forholdenes

Vanskelighed. Debeln skattede sig lykkelig over at være

sluppen over for saa godt Kjøb, skjønt hans egen Uro og

Anstrængelse i disse farefulde Dage ikke vare de ringeste;

under Marchen kom

der kom næppe Søvn i hans Øjne, og

han snart kjorende i en Slæde, snart sprængende til Hest

More magazines by this user
Similar magazines