^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

398

General von Døbeln.

Døbeln, der altsaa ikke, som det er paastaaet, lod sig

»narre af Kulneff til at lade Russerne besætte Grislehamn.«

Samme Dag ankom netop Oberst Lagerbring fra Stockholm

med et Brev fra Rigsforstanderen til Kejseren. Da han

ikke vidste noget om de nye Forhold, Døbeln havde sat i

Scene, blev han holdt tilbage under Paaskud af Mangel paa

Heste, indtil Døbeln havde faaet Svar paa sit Brev, dette

ankom den 20de om Morgenen, og han saae sit Forsøg

lykkes bedre og lettere, end han kunde vente, i det Kulneff

fik Ordre til at trække sig tilbage, og der sendtes en lige-

lydende Ordre til de øvrige russiske Hærafdelinger. Saaledes

blev det første Angreb paa den svenske Kyst afvendt, Tid

og Lejlighed vundet, til Isen kunde bryde op og Forstærkninger

ankomme, og Svenskerne slap for denne Gang med

Skrækken. Samtidig med Kulneff gik nu Lagerbring over

Isen; men General Knorring, der i Følge Døbelns Brev

ventede en Fredsunderhandler, blev meget forbitret, da Obersten

truede med

ingen Fuldmagt havde til at slutte Fred, og

strax at lade hele sin Hær gaa over Isen for i Følge sine

Ordrer at indtage Stockholm, hvis ikke Freden blev sluttet.

Lagerbring besluttede under disse Forhold paa egen Haand

at optage Underhandlingerne, og man enedes om,

at den

russiske Hær skulde blive i Finland og holde Åland besat.

Døbelns snilde Maade at standse Fjenden paa, hvortil senere

kom Lagerbrings Dygtighed, satte saaledes Kronen paa

Tilbagetoget fra Åland, som nu først fik sin rette Værdi og

Betydning. Knorring maatte med Kejserens Unaade bøde

for at have ladet sig narre og blev som Overgeneral i Fin-

land afløst af Barclay de Tolly, der senere blev General-

guvernør

i Landet.

Fordelen ved Døbelns List føltes ogsaa i det afsides

Norrland, hvortil Barclay de Tolly, efter et højst æventyrligt

og meget længere og besværligere Tog end det ved Åland,

var kommen over Quarken; hans Styrke var 7000 Mand,

hvoraf han mindst mistede de 2000, og dog havde han