^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

406

General von Døbeln.

lignede hinanden saa vel i Mod, Kraft og Fædrelandskj ærlighed

som i Kundskaber og Dygtighed.

Dersom Døbeln sørgede over Revolutionen, fordømte

han derimod aldeles Adlersparres Åfmarche fra Grænsen med

den vestre Hær; han mente, at denne derved havde brudt

sin Lydighedsed og forladt sin Post; thi i Følge hans An-

skuelser burde et værdigt Soldater-Kammeratskab (Krigsmannasamfund)

være et Mønsterbillede for Staten og Medborgerne

i Troskab, Hæder, Orden, Lydighed og Sammenhold,

i Selvopofrelse for Brødre og Samfund. P'orst med

Krigstugtens og Krigsmagtens Opløsning og Forstyrrelse

kunde en Stat og et Folk betragtes som at staa for Fald.

Dobelns Vrede mod Adlersparre, — der, som bekjendt, er

bleven meget forskjellig bedømt — gik saa vidt, at han

strax i Stockholm vilde »tugte« ham, paa hvilken Maade

er ikke bekjendt; men Adlercreutz vidste at afværge det,

som Tiden viste, maaske ikke til sin egen Fordel.

vn.

Længe holdt Døbeln ikke ud at ligge

uvirksom i

Stockholm, han længtes efter Virksomhed, hans Fattigdom

tvang ham ogsaa til at træde ind i Tjenesten igjen, og man

var glad ved at blive ham kvit; hans Frimodighed i Ud-

talelser om Forholdene gjorde, at man virkelig frygtede

ham, og

at han under disse svævende Forhold ved et eller

andet Tilfælde kunde blive' farlig. Hans gamle Ven og

Velynder havde efter den sørgelige Konvention iKalix-faaet

Kommandoen i Norrland; under ham fik Døbeln i April

1809 Kommandoen over den nordlige Armés sydlige Brigade

med Hovedkvarter i Hernøsand. I Norrland, hvor Krigen fra

nu af udelukkende førtes, hvilede Vaabnene, medens Re-

geringerne stredes om Stilstanden og om Grænserne. I

Maj fik Døbeln Ordre til at overtage den finske Brigade

efter Grev Cronstedt, som var saaret. Her saae det meget

More magazines by this user
Similar magazines