^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Dobeln. 407

med at

Sørgeligt ud: Russernes 7000 Mand stode i Begreb

marchere mod den ganske vist tapre og krigsvante, men

kun 700 Mand stærke finske Afdeling. Med Sorg saae nu

Debeln den vanskelige Stilling, men besluttede at holde sig

til det yderste for at redde de store Oplag af Forraad i

Magasinerne i Umeå; dette lykkedes over al Forventning,

skjønt de lastede Skibe maatte ises ud, og

til ogsaa at redde siue Tropper benyttede han sig

for at faa Tid

af samme

List, hvormed han havde holdt Fjenden tilbage paa Åland.

Hans Underhandlinger med Fjenden om eu Stilstand endte

med en Overenskomst, hvorefter de svenske skulde forlade

Umeå den 31te Maj og Russerne besætte Byen den 1ste

Jmii. Ved denne Frist lykkedes det at bjærge baade For-

raad og Tropper uden storre Tab, hvorover Wrede var

meget glad. Ikke saa vel optoges derimod disse Foranstalt-

ninger, som dog

here til de smukkeste Træk i Dobebs

Historie, af den ny Regering, der mente, at alting nu burde

gaa fremad, og dog var Tabet af Westerbotten netop en

aabenbar Felge af, at Regeringen fuldstændig lod det mangle

paa Forstærknmg, baade af Tropper og

Skibe. Kort efter

overgav Dobeln Kommandoen til General Sandels og begav sig

atter til den svenske Brigade i Hernesand, hvor han en

Maaneds Tid fik Ro til at komme til Kræfter efter de lidte

Anstrængelser ; i General Wrede havde han her en fortroUg

Ven, der forstod at skatte hans udmærkede Egenskaber saa

vel som at mildne og aflede Udbrudet af hans heftige Sind,

naar det var nødvendigt.

Denne Ro blev dog ikke langvarig; en Fjende, som mau

ikke havde taget meget Hensyn til siden forrige Åar, de

Danske og Norske, begyndte at re re sig. Wrede var dragen

nord paa for at forstærke Sandels og havde efterladt Dobeln

med en Ulle Bataillon, da Nordmændene i Juli Maaned

gjorde et Indfald i Jemteland og demolerede Jerpe Skanser.

Den 24de Juli om Morgenen indlob Underretning om, at de

vare under Fremrykning mod Ålsen, hvor Dobeln havde

More magazines by this user
Similar magazines