^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 409

havde lige saa gjærne kunnet bede Tordenen om lade være

at rulle, naar Lynet var slaaet ned. Efter Overenskomsten

med Nordmændene, af hvilken Wrede lovede sig store For-

dele, segte Regeringen at gjøre Fejlen god igjen

, Kongen

skrev selv til ham og ophøjede ham til Friherre, hvilket

Døbeln kun satte meget lidt Pris paa, men for sin Sons

Skyld, som han elskede højt, og som han stadig pønsede

paa at faa legitimeret, modtog han sin nye Værdighed med

Taknemmelighed.

Da den første Fare for Russernes Indfald i Sverige var

ovre, og medens de oven omtalte Fredsunderhandlinger trak

i Langdrag, førtes Krigen kun meget spagfærdig fra

begge Sider; Russerne marcherede langsomt fremad, og

Sandels formaaede ikke at holde ham Stangen med sin

latterlig ringe Styrke, der af Kamenski blev slaaet tilbage

ved Hørnefors. Regeringen opbød nu aUe sine Kræfter for

at faa Fjenden trængt tilbage fra Westerbotteu og forberedte

i Avgust i al Hemmelighed en Landstigning i hans Ryg.

I Spidsen for denne sattes Admiral Puke, men skjont det

hele var baade vel anlagt og ganske godt udrustet, og det

kom til en haard Kamp med Russerne, opnaaedes dog ikke

det egentlige Besultat, skjont Kamenski trak sig noget

tilbage imod Nord, og der i Begyndelsen af September blev

sluttet en VaabenstUstand, som vedvarede, saa længe Freds-

underhandlingerne fortsattes.

Wrede havde imidlertid overgivet Kommandoen til

Døbeln og var rejst til Stockholm, hvortil Sandels ogsaa

begav sig. Den 28de Septb. kom Efterretninger om Freden,

der fejredes med 185 Kanonskud og vakte baade Glæde og

Sorg. Man glædede sig over Tilendebringelsen af en ulykkelig

Krig med alle dens Sorger og Elendigheder, da Haabet

om en Vending til det bedre var forbi, og dog tyngede

Sorgen over det kjæreog dyrebare, som Landet havde mistet,

haard t og tungt. Alexander priste strax sin Sejer i en stor-

artet Kundgj oreise.

More magazines by this user
Similar magazines