^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

414

General von Døbeln.

havde lagt Beslag paa Gaardens Indkomster, havde en af

hans Venner i Nærheden hjulpet dem, og ved de russiske

Generalers Artighed havde han af og til kunnet sende dem

en Hilsen. Den Agtelse, som disse hans Modstandere havde

faaet for ham, synes ogsaa

at være kommen hans Familie

til Nytte; thi de behandledes altid godt, og deres Bolig og

Sager rørtes ikke af de Kosakker, der bleve indkvarterede

paa Gaarden, men som tvært imod hjalp dem paa enhver

Maade.

Omsorgen for Sønnens Fremtid og hans egne meget

daarlige Formuesomstændigheder optog nu alle Døbelns

Tanker; hans Pension var ikke til at leve af; paa de Lofter,

man havde givet ham, stolede han ikke, da de afhang af

Kongens Naade, hvortil han havde for mange Medbejlere,

især da hans uforbeholdne Optræden mod de Partier og Me-

ninger, som han ikke hyldede, ofte paadrog ham Misfornøjelse

og Tilsidesættelse. Hans Ansøgning om Forhøjelse af hans

Pension blev afslaaet, og han maatte holde ud med sin

Expektance-Løn og sin Gjæld, saa godt han kunde. Han

morede sig over den Ide at belønne en forarmet General

med at gjøre ham til Friherre. Tilskyndet af sit godmodige

satiriske Lune søgte han om i Naade at opnaa den ledige

Profostjeneste ved et Kegiment, hvis Indtægter vare temmelig

betydelige, dog paa det Vilkaar — at slippe for at udføre

Tjenesten; Adlercreutz .vægrede sig ved at forelægge denne

anstødelige Begjæring. Til Kapelmester Hæflfner, som var

afskediget fra Theatret, sagde Døbeln spøgende : »Hør, kjære

Hæffner, lad os søge Leksand eller Mora sammen, jeg som

Præst, I som Organist, saa ere vi sikrede mod at sulte, og

Pastoratet bliver passet godt.« Nogle faa Sparepenge og

den nøjagtigste Orden i Forbindelse med et tarveligt Levned

hjalp ham frem i disse trange Tider.

Ikke bedre lykkedes ham en Sag, som ved sig selv og

paa Grund af sine Følger vakte stor Opsigt, nemlig Spørgsmaalet

om Sønnens Antagelse som ægte Barn. Af den

More magazines by this user
Similar magazines