^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

416

General von Døbeln.

hans Færd, er berørt oven for. Det er uvist, om Døbeln

var i Stockholm, da det skjændige Mord paa Grev Axel

Fersen blev begaaet til evig Vanære for det Parti, der an-

stiftede det. Det var den skammelige Slutning paa denne

sørgelige Tidsperiodes vankelmodige Slaphed i Regeringens

Ledelse. Endnu hviler der noget dunkelt over denne, maaske

den skjændigste. Scene i Sveriges nyeste Historie; General

Fersen var Aristokrat til det yderste, men i dette Ords

smukkeste Betydning; han havde ved en Stolthed, der

grænsede til Hovmod, stødt en Mængde Mennesker fra sig,

som ikke kjendte ham nøjere. Han og hans Søster, Grev-

inde Piper, vare meget yndede af Karl XHI og hans Dron-

ning, hvad der end yderligere forøgede Uviljen imod dem,

hvorfor ogsaa det skadefro Rygte, som deres Fjender lode

udsprede, at de ved Forgiftelse vare Skyld i Tronfølgeren

Karl Avgusts Død, uden Undersøgelse blev antaget som

Sandhed af Hovedstadens lavere Befolkning. Da derfor den

20de Juli 1810 det fyrstelige Lig førtes til Stockholm, og

Fersen som Rigsmarskalk red i Spidsen for Sørgetoget gj ennem

Byens Gader, rejste der sig mellem de tæt pakkede

Menneskemasser en Larmen, som gik over til Hylen, Raaben

og Haandgribeligheder. Da Angrebene begyndte at blive

farlige, tog Fersen sin Tilflugt til et ikke langt fra liggende

Hus, hvorfra han mishandlet og blodig førtes til Raadhuset.

Da den ophidsede Pøbel atter fik Øje paa ham her, blev

han paa ny slæbt ud paa Gaden og i Paasyn af de til

Parade opstillede Soldater pint til Dode. Det nøgne Lig

blev optaget af Politiet og hensat i en Kiste i et Arrest-

rum; Grevinde Piper reddedes forklædt til Waxholm Fæstning,

hvor hun længe opholdt sig.

Døbeln kjendte Fersen allerede fra Frankrig og agtede

ham i høj Grad. Rædselen over Udaaden rystede ham

saaledes, at han begav sig til Rigsdagen i Ørebro, hvor den

Stænderne til

nye Tronfølger skulde vælges, for at opfordre

en energisk Undersøgelse af Forbrydelsen. Han kom saaledes

More magazines by this user
Similar magazines