^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 417

til at bidrage til og deltage i Prinsen af Ponte-Corvos Ud-

kaarelse til Tronfølger, der gik for sig den 21de Avgnst

med en Enstemmighed hos Stænderne, som ikke var kjendt

siden Gustav Vasas Valg til Konge. Samme Dag blev

Debeln udnævnt til Kommandør af Sværdordenen, hvilket

glædede ham, fordi han var i godt Selskab, da kun

han, Sandels og den for sin Lystighed bekjendte General-

major V. Rosen vare de eneste, der hædredes denne mærk-

værdige Dag: — men den Fersenske Sag glemte han ikke.

Medens Undersøgelserne, der vare og vedbleve at være

fragteslose , og Æresoprejsningen for Fersens Slægt

trak i

Langdrag, levede Grevinde Piper paa Waxholm, stærkt

rystet over Broderens Død og de skjændige Rygter, der

knyttedes til hendes Person, og

som forte hendes Navn

Udlandets Aviser. Hendes haarde

omkring i alle lud- og

Skæbne og nierke Udsigter gik Dobeln dybt til Hjærte og

fremkaldte en Beslutning hos ham, der var ham værdig og

lignede hans højst originale Tænkemaade og Karakter. Han

tilbød først at ledsage hende paa en Rejse, hvorhen hun

vilde, og

kort derefter anholdt han om Grevindens Haand

og Hjærte. I et af sine Breve til hende omtaler han sin

private Stilling: >Der er ikke Tale om at disponere over

Grevindens Ejendom, den behovede han ikke, den, mente

han, tilhørte hende selv og hendes Børn, og den vedkom

ham ikke. Han levede stille og rolig med sin otLeaarige

kloge og smukke Sen, der skulde arve hans Navn og det,

som han, efter at have mistet hele sin Formue i Krigen,

endnu havde tilbage: et lille Ungkarlemøblement, nogle

Boger og tretten Bensplinter af et saaret Hoved. Jeg

selv — siger han til sidst — er 52 Aar gammel, har et

godt Helbred, stærke Fornemmelser af Gigt i den venstre

Arm, et muntert, for Øjeblikket noget tankefuldt Sind med

nogen Tilbøjelighed til Heftighed, som Aarene og Omstæn-

har i Løbet af

dighederne dog have vidst at tøjle. Jeg

mit Liv, ligesom alle andre, altid haft gode Forsætter, men

Historick Archiv. l^'TS. II 27

More magazines by this user
Similar magazines