^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

418

General von Døbeln.

aldrig været lykkelig, jeg ejer ingen protegerende

Venner, dem behever jeg ikke, det ubrødelige Baand, som

bliver knyttet mellem Vaabenbrødre under Farer og Død,

har hidtil været mest tilfredsstillende for mit —

Hjærte.«

Dette besynderlige Frieri mødte et bestemt, men smukt og

i de taknemmeligste Udtryk formet Afslag af den i hej Gråd

elskværdige Grevinde. Generalens første egentlige Hensigt

med Grevinden ses vel bedst af hans Ord til hendes Broder:

>Jeg vil være hendes Talsmand, hun kan tage sin Formue

og sine Børn med sig og rejse

som min Hustru under mit

Navn, hvorhen hun vil; vil hun have mig med, er det mig

kjært; hvis ikke, er jeg tilfreds med at blive hjemme, men

jeg vil se den i Øjnene, der saa vover at forulempe hende

eller træde hende for nær.« Hans levende Indbildnings-

kraft og stærke Følelser førte senere i Ensomheden dette

første ridderlige Forsæt videre til en forhaabningsfuld Drøm

om Lykke i Alderdommen ved en ædel Venindes Side.

Hvor dybt et Indtryk denne Ide havde gjort paa hans Sind,

viste sig længe efter, især da han nogle Aar senere som

hvorfra han

Fange blev ført til det samme mørke Waxholm,

havde villet redde Grevinde Piper.

Samme Aar fik Døbeln Lejlighed til at optræde som

Forfatter, i det der nemlig iblandt de mange Smaaskrifter,

som den nye Trykkefrihedslov lod spire frem for strax at

visne, udkom en Satire, der handlede om Ålands Overgivelse.

Han gik strax til Karl XIII og udbad sig en Naade af

ham. »Og det er?« sagde Kongen. »Eders Majestæts Til-

ladelse til at skyde Bogtrykker Delen ihjel, som har trykket

det nederdjægtige Skrift om mig.« »Det kan jeg umulig

tillade eder, kjære Døbeln, læs Grundloven.« »Ja, men i

det mindste maa eders Majestæt give mig Lov til at brænde

hans Bogtrykkeri; jeg beder derom som den eneste Naade,

hvormed jeg skal falde eders Majestæt besværlig.« »Det

kan jeg ej heller bevillige eder; jeg tør ikke for Grundloven,«

sagde den gamle Konge, som til sidst raadede

More magazines by this user
Similar magazines