^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Dcfbeln. 419

Døbeln til at hjælpe sig med Modstanderens Vaaben —

Trykkefriheden, og saaledes tik han, hvad der vel ogsaa

havde været hans Hensigt, Tilladelse til at lade offentlig-

gjøre de Ordrer, han havde faaet paa Åland. Dobeln og

Bogtrykkeren, hos hvem han lod sine > Anmærkninger til

Admiral Cronstedts Forsvarsskrift for Sveaborgs Over-

givelse« trykke, bleve senere gode Venner, og Satirens

Forfatter, den bekjendte C. G. Walberg. hjalp han til en liUe

Ansættelse, hvilket dog ikke reddede denne fra ved egen

Skyld at de i Elendighed.

Med Undtagelse af en kort Virksomhed som Komman-

dant over Karlsten - Fæstning og Marstrand, der for en Tid

af Frygt for Englænderne blev erklæret i Belejringstilstand,

var Døbeln i over et Aar uden Beskæftigelse. Hans daar-

lige Formuesomstændigheder ere omtalte oven for, og hvor-

ledes han efter Krigen baade mistede Ansættelse og Ejendom,

medens andre bleve befordrede paa enhver Maade. Den

Sum, som var bestemt til de finske Krigeres Underhold, var

langt fra opbrugt,

saa der savnedes ikke Midler til bedre

at forsørge disse og deres »lavrbærsmykkede« General, som

i alle de Kampe, hvor han selv havde haft Kommandoen,

havde ført deres Faner til Sejer, og som desuden var den

ældste Officer baade af Alder og i Tjenesten; men efter

Karl Johans Ankomst toge Partiintrigerne en hurtig Ende,

man havde i ham fundet en Herre, der med Kraft og Be-

stemthed i Forbindelse med klog og mild Optræden forstod

at hæve Regeringen over alle Partistandpunkter. Han syntes

ai have meget tilovers for Døbeln, behandlede ham med

megen Opmærksomhed, talte meget gjærne med ham og var

forbavset over det Kjendskab, han havde til de franske

Krige og disses Personligheder; han sammenlignede ham i

Væsen og Holdning med sin tapre Yen, den franske Mar-

skalk Augereau, og lærte efterhaanden alle hans gode

at han var den

Egenskaber at kjende. Han ytrede om ham,

eneste af de svenske Generaler, som forstod at fere større

27*

More magazines by this user
Similar magazines