^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

420

General von Døbeln.

Troppemasser*), samt at hau var den hæderligste Med-

borger og den ærligste Mand, som han havde truffet. Paa

sin Side var Døbeln ogsaa meget indtagen i Kronprinsen,

hvem han ansaa for den rette Mand til at hæve Sverige af

dets Forfald, og han nærede en Ærbødighed for ham, som

ikke engang Sagen med Hamburg

formaaede at udslette.

KarlJohan undrede sig over den uretfærdige Tilsidesættelse

af en Mand med Døbelns Egenskaber og gav ham Ordre

til at indsende en Beretning om sine Sagers Tilstand. I

denne talte han aabent om sine uheldige Vilkaar og ikke

et Ord om sine Fortjenester; kort efter blev Debeln udnævnt

til Oberst for »Norra-skånska regiment«, og herved var han

omsider kommen paa en Plads, som han længe havde efter-

tragtet, samtidig med at han fik gode Indtægter. Ved

Regimentet, som netop skulde oprettes, søgte han at trække

en Del Officerer og Underofficerer til sig, der havde erhvervet

sig et godt Navn i Finland, og man kappedes om

at tjene under ham i den Krig, som man hele Sommeren

betragtede som forestaaende. I Oktober fik ogsaa 4de

Armékorps Ordre til at holde sig rede til Indskibning under

General Døbelns Kommando, hvorhen vidste ingen, og først i

vore Dage er det blevet oplyst, at Sjælland var Maalet.

At Døbeln havde en Anelse herom, ses af, at han tilstillede

Kronprinsen en kortfattet Plan til Sjællands

Besættelse for

at tvinge Danmark til at afstaa Norge ; men Rusland

svigtede Sverige med de lovede Hjælpetropper, og Krigen

blev til intet 1812. Den paafølgende Vinter har vistnok

været en af de lykkeligste i Døbelns bevægede og sørgelige

Liv-, han stod nu æret og agtet af sine Fyrster og Med-

borgere, haus Forretninger interesserede ham i høj Grad, og

hans, saa vel som alles, Sind var med Spænding henvendt

paa de Tildragelser, der maatte foregaa i Verden, efter at

*) Några Anteckningar om och af Gen. v. Døbeln. 4. Del, p. 11.

Stockh. 1878.

More magazines by this user
Similar magazines