^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

(xeDeral von Døbeln. 421

Napoleons Lykkestjærne var s^aaet ned bag Moskaus

Rniner. og som lovede at hjælpe hans Fædreland frem af

Merket Dertil kom en beboelig Omgang med Tidens

fcrnemste og mest udmærkede Personligheder, og da hans

S«n Napoleon blev opdragen i Hnset hos hans Ven Wrede,

knnde han se den stadig truende Krig i Mode med de

gladeste Forhaabninger for sig selv og

Vin.

det almene Vel.

Da Krigen var bleven besluttet, rejste Dobeln i For-

aaret 1813 glad og fornøjet til Tyskland; han skulde om-

sider under en sejrende Feltherres Øjne kæmpe for en ædel

for et stort Kommando

Sag i en stor Krig og i Spidsen

maale sig med den franske Hærs berømte Helte; men hans

stolte Forhaabninger bleve tilintetgjort« paa den sørge-

ligste Maade.

I Pommern forte General Adlercreutz som Chef for

Generalstaben Kommandoen for Kronprinsens Ankomst, denne

ventedes med urolig Længsel og Spænding af Tysklands

Folk og de allierede Fyrster, mod hvilke Napoleon

stod i

Marken med nye overlegne Kræfter. Her i Norden var det

mest Hamburgs forestaaende Skæbne, som foruroligede alles

Sind. Russerne under General Tettenborn forte rigtig nok

en Tid et lystigt og odselt Liv. som han lod den rige By

rundelig betale, og trøstede paa den Maade sig og sine

Kosakker efter det lange Felttogs Mejsommeligheder og

Savn; men baade han og Byens Myndigheder forsømte

imidlertid at danne og ordne Forsvaret med de betydelige

Hjælpekilder, som Staden selv frembød, og da en fransk

Hær under Prinsen af Eckmuhl (Davoust) og General Vandamme

uformodet rykkede frem, vidste de ikke andet Eaad

end at tilkalde de danske Tropper fra Holsten. Den danske

Regering syntes endelig efter Napoleons Modgang

i Rusland

tilbøjelig til at slutte sig til de Allierede for at undgaa den

More magazines by this user
Similar magazines