^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

424

General von Døbeln.

modstræbende, gik ind paa at medvirke til Hamburgs Red-

ning. Alle de svenske og de Allieredes i Krigskunsten og

Statskunsten indviede Mænd, Generaler og Diplomater, saasom

Tettenborn, Wallmoden, v. Suchtelen, Cockburn, Alo-

pæus 0. fl. havde dels mundtlig, dels ved Breve og Bud

bestormet ham med Bønner om hurtig Hjælp for Fastlandets

vigtigste Handelsplads,

der kun derved kunde reddes. Alle

vare overtydede om, at det stemmede overens med Kron-

prinsens Hensigter, og Adlercreutz hentydede

til det samme

i et Brev. Paa Døbelns folelsesfulde Sind gjorde det et

dybt Indtryk, at Hamburgs

putationer og i de mest rørende Udtryk

Senatorer kom til ham i De-

besvore ham at

frelse deres Sarafund fra Plyndring og Ødelæggelse. Lang-

somt modnedes Døbelns Beslutning. Efter nøje Overvejelse

gav han General Boijes Brigade Ordre til at marchere til

Ratzeburg, hvor Tettenborn skulde holde 300 Vogne

i Be-

redskab, som hurtig skulde befordre Tropperne til Hamburg.

Indledningen til Krigen mod Napoleon syntes saaledes at

være gjort med denne Troppebevægelse , som blev bragt i

Stand af Døbeln med sædvanlig Hurtighed og Omsigt. En

Ordre, der ankom Dagen efter fra Adlercreutz om at kalde

Kommandoet tilbage, ansaa Dobeln af forskjellige Grunde

for umulig at udføre; Tropperne bleve modtagne med

Jubel i Hamburg og kom netop i rette Tid, for at afværge

et lille fjendtligt Forsøg den 21de Maj om Aftenen.

Døbeln var under alt dette i en urolig og spændt Stem-

ning, da han havde en hemmelig Anelse om, at Kronprinsen,

der imidlertid var kommen til Stralsund, ikke billigede hans

Handlinger. For at faa enhver Tvivl hævet og for at stille

sit Forhold klart frem sendte Døbeln sin Slægtning Major

Døbeln til Stralsund med et Brev til Kronprinsen; han

ventede sig et godt Udfald af denne Rejse og haabede, at

denne unge og begavede Mand, som var vel lidt af alle,

skulde give Oplysninger der maatte udslette ethvert Spor

af en eventuel Misfornøjelse over Hamburgs Undsætning;

More magazines by this user
Similar magazines