^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

426

General von Døbeln.

Døbeln var sat under BevogtniDg, blev hele Hæren greben

af Bevægelse. Alle kjendte »Manden med det sorte Bind

om Panden« , hele Armeen ansaa ham for sin stolteste

Prydelse, Officererne betragtede ham som et Mønsterbillede,

og Soldaterne, som under hans Kommando mente at være

sikre paa Sejerens Lykke, forgudede ham. Og denne saa

beundrede og ansete Mand skulde nu straffes for en ædel

Beslutning, hvori alle gjærne vilde have taget Del, dersom

de havde kunnet. Generalerne bade sig fritagne for at være

Medlemmer af Krigsretten, og Sandels nægtede det ligefrem.

Til sidst paatog Vegesack sig at være Ordfører.

1 Døbelns Forsvar for denne Ret faldt der nogle

Ytringer, som ere særlig betegnende

for ham : han fandt sin

Tilfredsstillelse i den Bevidsthed kun at have voldet sin

egen og ikke andres Ulykke ved den begaaede Forseelse,

og af alle dens Følger ansaa han ingen for større end at

have paadraget sig hans kgl. Højheds Unaade; han endte

med følgende Ord: »paa Forhaand erklærer jeg mig tilfreds

med enhver som helst Dom, der fældes over mig; min Til-

værelse er i hvert Tilfælde afsluttet, min Tjenestetid forbi,

min svenske medborgerlige Ret tabt.« Den 1ste Juni faldt

Dommen. Da Døbeln ikke alene havde forbrudt sig mod

de ham givne Ordrer ved at lade Tropperne foretage en mod

disse stridende Marche, men ogsaa undladt i Følge en senere

Ordre at tage de fornødne Forholdsregler til at rette den

begaaede Fejl, idømtes han Dødsstraf ved Skydning. Kron-

prinsens Kjendelse i Sagen faldt otte Dage efter og indeholdt

en Billigelse af Krigsrettens Dom, men »i Betragtning af

Generallieutenant Friherre von Dobelns hidtil ustraffelige

Forhold, — de store Tjenester, han har gjort sit Fædreland,

og de ærefulde Saar, han har erhvervet sig ved dettes For-

svar paa Ærens Mark, vil H. K. H. benaade ham for Dødsstraffen

og formilde den til et Aars Fængsel paa Waxholm

Fæstning med Bibeholdelse af hans Tjeneste og de dermed

følgende Indtægter og øvrige Værdigheder.«

More magazines by this user
Similar magazines