^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 429

Bevægelse mod Syd, fandt han sin Stilling saa utaalelig, at

han gjennem sine Venner ved Hæren indgik med en Be-

gjæring om som Frivillig med sin Grad paa egen Bekostning

at maatte gjore Krigen med enten i den svenske eller

i den allierede Hær, med det hellige Løfte at indfinde sig

igjen paa Fæstningen for der at afsone Resten af sin Straf,

naar Krigen var endt, og han kom levende derfra, om ogsaa

det var som saaret Krøbling. Kronprinsen blev dybt rørt

over hans ridderlige Tænkemaade og skrev strax til Kongen

om Generalens Frigivelse. Først den 21de December kom

Ordren til at løslade ham og overgive ham sit Værge ; men

netop nu brød Sygdommen løs. Sengeliggende indsendte

han for at undgaa Misforstaaelse Lægens Attest om, at

han nu var tvungen til at blive i Fængselscellen. Først

ind i Januar kunde han forlade Fæstningen og begive sig

til Stockholm.

Af Døbelns Fængselshistorie paa Waxholm læres tyde-

lig, hvor meget

lettere det er for visse Karakterer at lide

ondt og gaaDød og Farer i Møde, end i Stilhed at lide og

taale. Det kan ikke forundre os, der kjende Døbelns Sind,

at han i det sidste Tilfælde kun lagde en ringe Sjælsstyrke

for Dagen, i?!ær naar vi betænke de Omstændigheder, hvor

under han led, og at det var ham umuligt

at indse Størrel-

sen af sin Forseelse og Retfærdigheden i den haarde Straf.

IX.

Vi have kun lidet at berette om Resten af Dobelns

Liv, som han mest tilbragte blandt Slægt og Venner, æret,

agtet og elsket af alle. Selv Karl Johan gav ham vægtige

Beviser paa sin Højagtelse. I 1816 blev han saaledes be-

standig Formand (Ordførende) for Krigs-Hofretten, en Stilling,

han foretrak for den ham tilbudte Post som Chef for

Svea-Garde, dels fordi han ikke mere ventede Krig i Evropa

i de første tyve Aar, dels fordi han følte sig »for gammel

More magazines by this user
Similar magazines