^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

430

General von Døbeln.

til at springe paa Hpftrapperne«. Sønnens Opdragelse og

Udvikling laa ham altid paa Hjærte og beskæftigede ham

meget-, han bragte ham selv til Paris (1818), for at han der

kunde fortsætte sine Studier. Denne Rejse til hans elskede

Frankrig, som han altid med Længsel havde drømt om at

gjense, bragte ham dog

fiere Skuffelser end Glæder. Ganske

vist blev han meget feteret og vakte ved sin Personlighed

og sit smukke Saar stor Opmærksomhed blandt Datidens

store Generaler; men hans egne gamle Venner vare enten

døde, guillotinerede eller i fremmede Lande, saaledes

la Marck (Prins Ahremberg) i Wien. Syg og daarlig rejste

han hjem over Hamburg, hvor næppe mange mindedes, hvad

Døbeln havde maattet lide for sin Attraa efter at redde den

blomstrende By. Efter Hjemkomsten er hans Liv kun en

kortvarig Sygehistorie; mere og mere lidende gjorde han

sit Testamente i Overbevisning om sin forestaaende Død.

Som sædvanlig opfyldtes hans Anelser, og

d. 16de Februar

1820 Kl. 9 om Formiddagen havde han udstridt sit Livs

alvorligste Strid. Blandt de faa Punkter, ved hvilke han

havde fastsat sin meget tarvelige Begravelse, vare følgende:

»Dersom d'Hrr. Anatomer ønske at obducere mig, er det

dem tilladt uden Betaling. Ville de opbevare mit skudfaste

Hoved i deres Samlinger, have de Ret til at afskære det.

Det øvrige nedlægges i en simpel sort Kiste uden Stads,

iklædt et Par Benklæder, min ældste Frakke og en Nat-

trøje«. Døbeln døde i sit to og tresindstyvende Aar; da

han i sit lange, virksomme Liv var bleven kastet omkring

fra det ene Sted til det andet, var han som Militær, Bonde,

Selskabsmand m. m, kjendt af mange Mennesker, og da han

altid vakte en vis Opmærksomhed, er hans særegne Person-

lighed og hans Egenskaber blevne meget omtalte;

thi ikke

blot vare de Hændelser, han oplevede, meget usædvanlige,

de Stillinger, han beklædte, vigtige og mærkelige, de Per-

soner, han kom i Berøring med, betydelige og berømte;

men han var ogsaa selv en hejst ejendommelig Natur,

More magazines by this user
Similar magazines