^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General Ton Døbeln. 433

i sine Ytringer dog ofte forekom hans samtidige saa be-

synderligt, sælsomt sammensat og excentrisk, at de ansaa

det for nmuligt at forstaa ham, gives der vel det tydeligste

Begreb, naar man opfatter det som bygget paa en usædvan-

lig Viljekraft, som ingen Forhindring afskrækkede fra et

Forsæt, ingen Modstand kuede, og som gav sig

Luft i hans

Klogskab |og Indsigt, Irritabilitet og Sensibilitet. Dette

skimter frem over alt i hans Gjerninger og i hans Liv; men

desuden har vel næppe Ærens »gudadrom« vist sig mere

levende og for et følsommere Hjærte end hans. Hans

Livs Stræben var at tjene sit Fædreland som ædel Kriger,

han vilde som en udmærket Hærfører træde ind i dets paa

ærefulde Minder saa rige Historie, og i Stedet herfor blev

han tvungen ind under Forhold, »der bestode af Opofrelser

og Lidelser«; med rette kunde han klage over sit >evige

Uheld«.

Digtekunsten har allerede smykket hans saarede Pande

med en uvisnelig Æreskrans. og med Geniets Seergave har

Euneberg formaaet saa beundringsværdig og bedre end nogen

Historieskriver at trænge ind i Dobelns Væsen og skildre os

dettes stærke, men ædle Træk i to dejlige Digte af »Fånrik

Ståls sågner.« Samme Følelse af Retfærdighed imod hans

Minde har opfordret Medborgere og Stridsbrødre til ved

en Indsamling, hvortil der strømmede Bidrag fra alle Folke-

klasser i Sverige og Finland, at rejse en Mindestotte paa

hans ubemærkede Grav i Stockholm og en anden paa den

Plads i Umeå, hvor Døbeln med saa gribende Ord tolkede det

svenske Folks Følelser ved Tabet af Finland.

P. F. Rist

Historisk ArcIiiT. 1878. IL 2S

More magazines by this user
Similar magazines