^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Endoxia Makrembolitissa. 435

Regentdyder besidde; Hoffets Rigdom, dets Ødselhed og

Udsvævelser ere Uge saa store som i Usædeligheden alle

Stænder, og den lærde Tænkning er nærmest en forfængelig

Modes^ for at vinde forfængelig og let opnaaelig Anerkj en-

delse hos Samtiden.

Den byzantiske Jordbund, hvori Videnskaben skulde

8laa Redder, udhules meget snart af Laster, fyldes med Forbrydelser

og rødner af Blod. Ted Siden af en forarmet

Pøbel, der ligesom i Rom skreg om Brød og Cirkuslege,

fandtes der i Hovedstaden en rig, uselvstændig Arveadel,

som var beredt til enhver Omvæltning. Kvindernes Ind-

flydelse paa de svage, usle Regenter forøgede Lysten til

alle Slags Grusomheder, og Præsteskabet var som oftest

villigt til at dække alt med Kjærlighedens Kaabe, naar man

kun ikke forstyrrede det i dets skriftlærde Stridigheder.

De Prinsesser, man ikke ret kunde faa Magt over, bleve

med Magt indespærrede i et Kloster; højtstillede Personer,

som man vilde gjøre uskadelige, bleve, om ikke strax myr-

dede, saa dog blindede, og

hørt« til Dagens Orden.

voldsomme Paladsrevolutioner

Det er derfor mærkeligt, at forholdsvis ikke faa af Re-

genterne have bidraget til, at den græske Oldtids Arv kunde

frelses for det evropæiske Vesten. Strax efter Konstantinopels

Grundlæggelse bleve Lærde indkaldte, og talrige Kopier af

Haandskrifter hidskaffede fra Alexandria. Alt som Forhol-

dene bleve mere usikre i Ægypten, bleve flere og flere værdi-

fulde Originaler reddede til Konstantinopel, saa at den

største og kostbareste Del af det alexandrinske Bibliothek

vistnok alt var fjæruet, da Araberne indtoge Alexandria i

Aaret 641. Kun den sidste Rest af de gføske Lærde

flyttede, saa vidt de vare undslupne Døden, den Gang over

til den byzantinske Hovedstad.

Frugterne af denne Samlerflid traadte snart for Dagen.

Det offentlige Bibliothek, der stod i Nærheden af Visdom-

mens Tempel og var omgivet af yndige Haver og Lunde,

28*

More magazines by this user
Similar magazines