^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

436 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

talte under Basiliskus 120,000 Haandskrifter; men de gik

des værre fuldstændig tabte den Gang ved Byens store

Brand. Det blev bygget op igjen; men da dor atter var

samlet over 36,000 Haandskrifter, lod Billedstormens Ophavs-

mand, Kejser Leo III Isaureren, ophobe

tørt Træ om Bi-

bliotheket, og i én Nat (726) afbrændte Bygningen med

alt, hvad den indeholdt, baade levende og livløst. Derefter

fulgte Makedoniernes kraftige Dynasti, der ogsaa

viste Inter-

esse for Videnskaberne; de fremmedes atter under tvende

Herskere af denne Slægt, Leo den vise og især Konstantin

Porphyrogenitus , den lærdeste romerske Kejser og frugt-

bareste Forfatter i sin Tid; han havde ogsaa blandt sine

samtidige samlet det største Privatbibliothek, som han ved sin

Kegeringstiltrædelse lod opstille til offentlig Brug. Disse

Kejseres videnskabelige Iver indskrænkede sig imidlertid

ikke til Stiftelse af offentlige Bibliotheker, om hvilke Hoved-

stadens lærde Liv kunde samle sig; men de anlagde ogsaa

videnskabelige Samlinger, grundede et Akademi, opbyggede

Læreanstalter og Klostre, og efter kort Tids Forløb omgav

en Krans af saadanne Bygninger Bredderne af Bosporus, Pro-

pontis og de omliggende Øer.

Hundrede Aar efter Konstantins Regering, ved Over-

gangen fra den ældre til den yngre Byzantinisme , foregaar

der her et Sørgespil, hvis Katestrofe var ligesaa meget for

anlediget ved den Indflydelse, de lærde Elementer og Be-

stræbelser havde paa Hoffet, som ved hele det romerske

Samfunds Forfald: og hvad der endnu mere vækker Inter-

essen for disse Begivenheder, det er, at Heltene i dette

Drama staa højt over deres samtidige i Fortjenester, Dyder

og Handlekraft.

Det koraneniske Dynastis Grundlægger, Kejser Isak

Komnenus, havde i Aaret 1059 frivillig nedlagt Kronen og

overgivet den til en af sine trofasteste Partigængere , Kon-

More magazines by this user
Similar magazines