^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Endoxia Makrembolitissa. 437

stantin Dukas, der nedstammede fra en af de ældste byzan-

tinske Adelsslægter. Den nye Kejser, der alt var til Aars,

var ubetydelig som Regent og Lærd, forfængelig af sin Veltalenhed

og Retfærdighedsfolelse , men mild og venlig mod

de lavere Stænder og selv mod Misgjerningsmænd, der

tragtede bam efter Livet. Ud ad til viste han ogsaa Svaghed

og Mangel paa Ihærdighed, saa at de østlige, Tyrkerne

prisgivne, Provinser lede meget under hans Styrelse; han

døde efter en otteaarig Regering i sit 60de Aar.

Hans elskværdige og aandri-e Gemalinde Eudoxia arvede

Riget efter ham; hun var en Datter af Johannes Makrem-

bolites, der havde spillet en betydelig Rolle under Michael

Paphlagonierens Regering. Allerede i sin Opvæxt var hun

berømt for sin Skjonhed, sin Lærdom og fine helleniske

Dannelse, hun var elsket og agtet af alle dem, hun kom i

nærmere Berøring med, og hun havde ikke kunnet raodstaa

den første smigrende Bejlen af en indflydelsesrig, mægtig

Mand, der allerede var Enkemand og næsten saa gammel

som hendes Fader. I sit Ægteskab med denne Mand, hvem

Tilfældet faa Aar efter bragte Kejserkronen, og som hun

stod langt over i aandelige og legemlige Fortrin, var hun

bleven Moder til sex Børn, blandt hvilke tre vare Sønner,

Michael, Andronikus og Konstantin. Him havde stedse vist

sin Ægtefælle den største Troskab, hvilket omtales som en

Undtagelse i hin fordærvede Tid, og

da han til sidst i

flere Maaneder laa dødssyg, havde hun ikke alene plejet

ham med den mest opofrende Hengivenhed, men ogsaa ladet

sig forlede til et Skridt, som i høj Grad gjorde hendes

senere Stilling vanskelig. Hendes Ægtefælle havde stedse

vogtet hende med ufornuftig Skinsyge og vist ængstelig Be-

kymring for sine Børns Lykke, og da hun i hans sidste Sygdom

endnu var omstraalet af den kvindelige Skjonheds fulde

Glans og stedse havde et fyrigt Temperament, havde hun

maattet tilsværge den doende Kejser, at hun vilde bevare

Herredømmet for deres umyndige Sønner og aldrig igjen

More magazines by this user
Similar magazines