^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Endoxia Makrembolitissa. 439

sdv ikke offentlig at nævne Botaniates som den eneste,

der kunde træde i Spidsen for Regeriugen. I dett€ kritiske

Øjeblik, da Eudoxias Trone syntes at vakle, fandt Skæbnen

en anden Udvej og stillede Regentinde og Folk tilfreds ved

en uforudset Styrelse.

I det thrakiske Sardika var en ung, trediveaarig Officer

Statholder; han hed Romanus Diogenes og havde arvet

Helteskikkelse, brunlig Ansigtsfarve, Ærgjerrighed c^

Tapperhed efter sin Fader, en oprorsk kappadokisk Adels-

mand, der efter Opdagelsen af et Attentat havde taget sig

selv af Dage. Han var bleven udmærket paa enhver Maade

under Dukas's Regering, uden at han derved havde faaet sine

Ønsker tilfredsstillede; thi Maalet for hans Længsel var

ikke at forsvare Landets Grænse mod Bulgarerne, men

Kejserværdigheden selv. Næppe var derfor den svage Kejser

død, før Diogenes fattede den Plan at styrte Kejserinden;

men han blev forraadt, paa Eudoxias Befaling tagen til

Fange, lagt i Lænker og ført til Konstantinopel

for at faa

sin Dom; denne lod ikke længe vente paa sig og led, som

det var at forudse, paa Doden. Da Diogenes

nu lænke-

bunden, i hele sin stolte Holdning og Legemskraft, der af

hans samtidige skildres som usa^vanlig, men med Træk,

der vare blevne lidende i det strænge Fængsel, stod midt i

en talrig sammenstrommet Mængde for Senatet, Dommerne

og Kejserindens Trone, for at høre sin Dom, og han da

med veltalende Ord skildrede sit Foretagende som udsprun-

get af Kjærlighed til Fædrelandet, horte man bifaldende

Stemmer fra Mændenes Side og medlidende, undertrykt

Graad fra Kvindernes Kreds; selv Kejserindens strænge Blik

blev lidt efter lidt mildere og hvilede til sidst fuld af

Kjærlighed og Beundring paa den lænkebundnes ædle Træk.

Hvad ingen havde troet, skete; Eudoxia gav Domstolene

Akterne tilbage til en fornyet Undersøgelse, og Dommerne,

som ikke havde misforstaaet den bevægede Kejserindes Fø-

lelser, frikjendte Oprereren. Diogenes hastede, saa hurtig

More magazines by this user
Similar magazines