^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

440 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

han kunde, tilbage til sit Fædreland Kappadokien, men blev

allerede efter faa Dages Forløb indhentet af et Ilbud fra

Kejserinden, som overbragte ham hans Udnævnelse til Over-

feltherre over den romerske Hær og en Opfordring til strax

at vende tilbage til Konstantinopel. Nu forst forstod

Diogenes Kejserindens svage Rødmen og hendes emme

Blikke, den skjælvende Stemme, hvormed hun havde for-

kastet Dommen, og den usædvanlige Kjendsgjerning,

at han

var bleven frikjendt. Hans mest straalende Drømme skulde

blive til Virkelighed, han glemte Hustru og Barn, der

længselsfulde ventede ham hjemme, vendte hurtig tilbage og

saae Juleaften igjen Hovedstaden, der efter sex Dages For-

løb hilsede ham som Kejser. I Kejserindens Indre døvede

Kjærlighedens brændende Lidenskab Samvittighedens be-

standig mattere paamindende Stemme og gjorde

den ellers

ikke daadkraftige og opfindsomme Kvinde opfindsom og

ihærdig. For ikke at blive beskyldt af Folket som men-

svoren sendte hun en af sine fortrolige Gildninger hemmelig

til Patriarken Xiphilin, som havde Edsdokumentet i For-

varing; hendes Sendemand skulde søge at opflamme Pa-

triarkens Ærgjerrighed ved at foregive, at hun vilde række

hans Slægtning Bardas Haanden, en ubetydelig, udsvævende

og derfor af den fornemme Dameverden afholdt Yngling.

Præsten saae sig alt i Tankerne beklæde en af de mest ind-

flydelsesrige Hofstillinger, han lod sig bedaare og

sendte fuld

af Haab og Glæde det skæbnesvangre Skriftstykke til

Kejserinden;

samme Nat aabnedes Paladsets Port i al Stil-

formælet med

hed, og Diogenes blev i fuld Vaabensmykke

Eudoxia af Huskapellanen og kun i Overværelse af Kejser-

indens Svoger, Johannes Dukas, og hendes ældste Sen.

Den unge og umistænksomme Kejsers Stilling var fra

Begyndelsen af vanskelig og farefuld; hvor han saae hen,

og hvor han stod, traadte Misundelsens og Hadets fordrejede

Aasyn ham i Vejen. I Præstepartiet, der var blevet skuffet

saa slemt og ved sin Patriark stod i stadig Forbindelse

More magazines by this user
Similar magazines