^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa. 441

med Hoffet, gjorde man sig ingen Illusioner, at jo Kejserinden

trods sin List havde brudt Eden, og da Kle rus ikke

kunde intrigere mod hende selv, forfulgte den Kejseren med

hadefulde Skumlerier men ; ogsaa Kejserindens ungeSonner, der

endnu ikke vare kaldede tU at betræde Verdens Skueplads,

indsaa dog, hvilken stor Fare der truede deres Tronfølge

ved deime Forbindelse, og et Oprør, som de strax stiftede

ved Hjælp af Livgarden, blev kun ved Eudoxias Klogskab

og Kjækhed uden Følger,

i det hun under Taarer erklærede

Tropperne, at hendes Gemal kun var Kegent i hendes

Sønners Mindreaarighed og vilde nedlægge Tøjlerne, saa

snart disse havde naaet den myndige Alder. Derved bleve

Sønnerne vel beroligede, men betragtede alligevel den dem

paatvungne Fader med utilfredse og mistænksomme Blikke.

Ogsaa Kejserindens tilbageholdne Svoger, som besad hendes

Fortrolighed i høj Grad, men afskyede hendes Gemal og

beredte ham Vanskeligheder, hvor han kunde, havde to

Sønner, Andronikus og Konstantin, som begge stode i Ynglingealderen

og havde gjort sig Haab om paa en eller anden

Maade at komme til Ære og Værdighed under Eudoxias

Regering; deres Forhaabninger vare ogsaa

for Størstedelen

blevne tilintetgjorte ved en daadskraftig og prøvet Feltherres

Fremtræden, der endnu stod i hele sin Ungdomskraft og ved

Kejserindens Kjærlighed havde faaet Kejserkronen

til Gave.

Der levede endnu andre, mindre i Forgrunden trædende

Prinser ved HofTet, Slægtninge af Isak Komnenus, som heller

ikke kunde være ligegyldige ved de forandrede Forhold,

skjønt de vare blevne udelukkede fra Tronfølgen

kejserlige Onkels Bestemmelse.

ved deres

Dog den heftigste og farligste Modstander havde

Diogenes i den snu og karakterløse Forfatter Michael

Psellus*). Han var bleven kaldet til Hoffet af den første

*) Se nærmere Atlandlingen Michael Psellos i Historisk Archiv

1877 n, p. 81-132, især Side 120-26.

More magazines by this user
Similar magazines