^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

448 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

Bithynien, hvor han havde færdedes paa Jagten, og efter

at flere Anskuelser vare prøvede, beslutter man i Følge

Psellus's Forslag strax at krone Eudoxia og hendes ældste

Søn Michael som Regenter i Forening; thi at Tyrkerne nogen

Sinde skulde give en Fange tilbage til Hjemmet, saaledes

motiverede han sin onde Plan, var utrolig paa en Tid, hvor

Romere og Tyrker stadig vare vante til at skille sig af med

deres Fanger saa hurtig som mulig.

Ja, — Kejseren var fangen, fangen — ved et op-

rørende Forræderi af Dukas's ældste Søn, fangen med svært

saaret højre Haand, efter at han skarevis havde mejet

Fjender ned og mistet sin Stridshingst ved et Lansestød;

fangen og bedækket med Stev og Blod ført for Sultanen,

kastet til Jorden og efter Sejerherrens Skik traadt under

Fødder. Dog Tyrken var en ædel Modstander og agtede

menneskelig Storhed og Ulykke højere

end den civiliserede

Romer; han gjorde Diogeues til sin Felt- og Bordfælle, lod

hans saarede Arm pleje paa det omhyggeligste, behandlede

ham ikke som Fange, men som Ven, og sendte ham til

sidst bort med rige Gaver, for at han i Konstantinopel

kunde ratificere de foreslaaede, ganske vist skjændsels-

fulde Fredsbetingelser, i Følge hvilke Lilleasien fra det

sorte Hav til Antiochia for stedse blev løsrevet fra det

romerske Rige.

Det kejserlige Hof, der næppe var kommet til Fatning,

kom ved denne Efterretning paa ny i den største Bevægelse,

det Diogenes fjendtlige Parti i navnløs Angest og Bestyrtelse,

Kejserinden i frydefuld Henrykkelse ; thi et udførligt Brev

fra hendes Gemal melder om hans Lidelser og Lykke. Kun

Dukas bevarer sin Fatning under den almindelige Forstyrrelse;

thi det Øjeblik var nu nær, da han skulde bortkaste den

Maske, han hidtil med stor Snildhed havde baaret. Ved

Hjælp af Psellus og hans Tilhængere i Senatet blev det

grusomme Skakspil begyndt mod det kejserlige Par, som

skulde ende med et ynkeligt Mat. Dukas forlangte af

More magazines by this user
Similar magazines