^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

36 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

det blandt lutter Smaatyranuer udstykkede Romagna, havde

brudt Colonnaernes Magt i det romerske Campagiia og

knust Orsinierne i Sinigaglia; Pavedømmet var blevet

skjændet af dem, Kirken nedværdiget til en Forsørgelses-

anstalt for en gjerrig Catalanerslægt , Italien udstykket og

afhændet til den mestbydende; men i Stedet for et løst

Forbund af halve Republiker, biskoppelige Herskaber ogDuodez-

tyrannier traadte en Stat, som Julius II's stærke Haand snart

gjorde til en evropæisk Nødvendighed.

Det heldige Udfald af det store Forræderi i Sinigaglia

havde imidlertid forvirret Borgiaernes Hoved, de udklækkede

alle Haande æventyrlige Planer om Neapels eller Siciliens

Erobring, og Midlerne hertil skulde opdrives ved en hensynsløs

Udplyndring af Orsiniernes Ejendomme og en ny Kar-

dinalkreation, der indbragte Paven 120,000 Dukater. Naar

hertil kommer, at Embedssalget blev drevet i det store, at

enhver, som ikke frivillig betalte, blev holdt fangen under

hvilket som helst Paaskud, til han rykkede ud med Pengene,

at man uddelte Aflad og Dispensationer, hævede Afgifter

ved de gejstlige Embeders Vacancer og deres Bortgivelse,

kort sagt, brugte den kanoniske Rets Ordlydende til det

yderste, og selv hvor der ikke var Skygge af Ret, raaa man

give den venetianske Sendemand i Rom Ret, naar han ud-

bryder: »Denne Pave har ved sin Adfærd bragt det saa

vidt, at man rolig tør sværge paa, at en Paves Indtægter ere

saa store, som han ønsker dem.«

Saa vidt skulde Borgiaerne naa, og ikke længere.

Cæsar Borgia, Romagnas Hertug og Roms Behersker, var

rigt forsynet med Skatte, da hans Fader den 17de Avgust

1503 lukkede sine Øjne; han var selv farlig syg, og vi

have de allerbestemteste, samtidige Efterretninger om, at Fader

og Søn havde nydt af den forgiftede Vin eller det forgiftede

der var

Bagværk (som det hedder i en anden Beretning),

tiltænkt Kardinal Hadrian Castellesi afCorneto; Rigtigheden

More magazines by this user
Similar magazines